Kişi:
TEKİN, ÜMİT ENGİN

Yükleniyor...
Profil Resmi
E-posta Adresi
Doğum Tarihi
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
İş Adı
Öğr.Gör.
Soyad
TEKİN
Ad
ÜMİT ENGİN
person.page.name

Arama Sonuçları

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Yayın
    Açık Erişim
    Türki̇ye’de Dâhi̇lde İşleme Reji̇mi̇’ni̇n Dış Ti̇caret Dengesi̇ Üzeri̇ne Etki̇leri̇ (1996-2017)
    (Mehmet Dursun Erdem, 2019) ŞAHİN, BEGÜM ERDİL; TEKİN, ÜMİT ENGİN
    Ülkemizde 1980 sonrası dönemde ihracat odaklı bir dış ticaretpolitikası uygulanmaya başlamıştır. İç talep daraltılarak üretim ihracatayönlendirilmeye çalışılmıştır. Üretimde kullanılacak ara malı, yarımamul ve ham maddelerde ise ithalatta serbestleşme yoluna gidilmiştir.1996 yılında Gümrük Birliği anlaşması Türkiye ile Avrupa Birliğiarasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu amaçla gümrük, ticaret,fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler yeniden elealınmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 2000 yılında yürürlüğegirmesiyle ihracat odaklı büyüme modeline paralel kanun veyönetmelikler hayata geçirilmiştir. Daha sonraki süreçte ise dünyapiyasa fiyatlarından ürün sağlayarak ihracatı artırmak, ihraç mallarınauluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarınıgeliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla 2005/8391sayılı dâhilde işleme rejimi kararı hazırlanmıştır. Dâhilde işleme rejimiihracat yapma garantisi vermek şartıyla üretimde kullanılacak hammadde ve yarı mamullerin ithal edilmesi esasında uygulanacak gümrükvergisinden muafiyet sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir. ÇalışmadaTürkiye’de 1996-2017 dönemi için dâhilde işleme rejimi kapsamındayapılan ihracat ve ithalatın, dış ticaret dengesi üzerine etkisiaraştırılmaktadır. Analizde ise Johansen Eşbütünleşme Analizi, HataDüzeltme Modeli (VECM), VECM Granger Nedensellik Testiyöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göredâhilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat ve ithalatın dış ticaretdengesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür.