Person:
BİLGİN, SAKİNE NİLÜFER

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
BİLGİN
First Name
SAKİNE NİLÜFER
Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
PublicationRestricted

Danıştay Altıncı Dairesi’nin 2014/7272 Esas Sayılı ve 28.10.2014 Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı Işığında

2015, BİLGİN, SAKİNE NİLÜFER

Yürütmenin durdurulması istemli iptal davasında idari yargı yerince yü- rütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda yürütmeyi durdurma kararının uygulan- ması hukuk devletinde büyük önem taşımaktadır.

Loading...
Thumbnail Image
PublicationRestricted

İmar Planı Değişikliğine İlişkin İdari Yargı Kararları

2014, BİLGİN, SAKİNE NİLÜFER

İstemin Özeti: İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 27.05.2009 tarihli ve E.2008/1625, K. 2009/901 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.