Person:
YAĞAN, SEVCAN

Loading...
Profile Picture

Email Address

Birth Date

Research Projects

Organizational Units

Job Title

Doç.Dr.

Last Name

YAĞAN

First Name

SEVCAN

Name

Search Results

Now showing 1 - 10 of 34
 • PublicationOpen Access
  Supporting Teachers’ Professional Development: Examining the Opinions of Pre-school Teachers Attending Courses in an Undergraduate Program
  (Pegem Akademi Yayıncılık, 2020) TORAN, MEHMET; YAĞAN, SEVCAN
  This study aimed to determine the opinions of preschool teachers about courses they attended in a preschool undergraduate program in order to support their professional development. The case study, one of the qualitative research designs, was adopted in the study. Two sampling strategies, snowball and criterion sampling, were used for the determination of participants. 26 teachers from 6 different preschools voluntarily participated in the research. The data were collected through semi-structured interviews carried out in two steps; before and after participating in the courses in the preschool undergraduate program. Descriptive analysis was employed in the analysis of the data. Results revealed that preschool teachers put into practice in-service program outputs tailored to their needs and in line with their professional development needs and made suggestions so that in-service training programs to be designed for their professional development can be more effective. In conclusion, the preschool teachers were found to need alternative in-service training programs.
 • Publication
 • PublicationEmbargo
  Okulöncesi öğretmen adaylarının demokrasiye ilişkin metaforları
  (2014-04) Yıldırım Polat, Aslı; YAĞAN, SEVCAN; 55019; 55949
  Bu çalışmanın amacı geleceğin öğretmenleri olacak okulöncesi öğretmen adaylarının demokrasi kavramını nasıl algıladıklarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu kapsamda, araştırmaya katılan öğrencilere demokrasi kavramını neye benzettikleri ve bu benzetimi niçin yaptıklarını ortaya koyabilecekleri bir açık uçlu anket formu uygulanmıştır. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Programında okuyan ve araştırmaya gönüllü katılan 166 öğrenciye ulaşılmış ve 125 öğrencinin anket verileri değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının demokrasi kavramına ilişkin metaforları dokuz farklı kategoride toplanmıştır. Elde edilen metaforlar; özgürlük, farklı düşüncelerin bir arada bulunması, işbirliği, yaşamsal önem taşıması, eşitlik-adalet, insiyatife bağlı değişebilme, imkansızlık yönü ile demokrasi olarak belirlenmiştir. Öğretmen adayları en fazla eşitlik- adalet kategorisinde metafor oluşturmuşlardır. En sık tekrarlanan metafor ise terazi metaforudur. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının demokrasi kavramını tüm boyutlarıyla ele almadıkları, en fazla yönetim boyutunda yoğunlaştıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda öğretmen adaylarının demokrasi kavramını siyaset, ülke yönetimi gibi kavramlarla ilişkilendirmelerine karşın eğitim süreçleri ile ilişkilendirenlere rastlanmamıştır.
 • PublicationEmbargo
  Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İzledikleri Çizgi Filmlerin Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargıları Açısından İncelenmesi: Niloya Örneği
  (2017) Ay, Aylin; Saray, Filiz; Kılıç, İsmihan; YAĞAN, SEVCAN; 55019
  Bu araştırma, Niloya çizgi filmini toplumsal cinsiyet kalıp yargıları açısından incelemeyi amaçladığından yorumlamacı temel nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmada Niloya çizgi filminin 50 bölümü izlenmiş ve elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Çizgi filmde bulunan karakterlerin, toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargılara uygun davranış ve görünümlere sahip oldukları belirlenmiş olup, çizgi filmin toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının üretilmesine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Çizgi filmde gösterilen yemek yapma, ev temizleme, çocuk bakımı gibi işlerle hep annenin ilgilendiği; araba sürme, bahçe işleri ve hayvanlarla ilgilenme gibi işlerle ise baba ve dedenin ilgilendiği görülmüştür. İzlenen bölümlerde kadın karakterlerin giysi renkleri pembe ve mor gibi renklerken, erkek karakterlerin giysi renklerinde mavi, sarı, yeşil gibi renkler olduğu gözlemlenmiştir. Yine kız ve erkek çocukların oyun ve oyuncak tercihlerinin toplumsal cinsiyet kalıplarına uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Çocukların büyük çoğunluğunun çizgi film izlediği ve bu karakterle özdeşim kurduğu düşünüldüğünde kadın–erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla çizgi filmlerdeki cinsiyet eşitsizliği probleminin çözülmesi ve içerdikleri mesajlar açısından düzenlenmesi gerektiği söylenebilir.
 • PublicationOpen Access
  Hazır planlarda yer alan fen etkinliklerinin okul öncesi eğitim programı temel özellikleri açısından incelenmesi
  (2015-09) Alabay, Erhan; YAĞAN, SEVCAN; 139651; 55019
  Araştırmanın amacı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında çeşitli yayınevleri tarafından hazırlanan okul öncesi eğitim setlerindeki hazır planlarda yer alan fen etkinliklerinin, 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı temel özellikleri açısından incelenmesidir. Araştırma amacı doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’deki yayınevleri tarafından 48-66 aylık çocuklara yönelik hazırlanmış 5 hazır plan kapsamındaki toplam 192 fen etkinliği oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, hazır planlarda yer alan fen etkinliklerinin büyük bir oranının, çocuk merkezli, oyun temelli, keşfederek öğrenme, aile katılımı, öğrenme merkezlerinin kullanımı, günlük yaşam deneyimlerinin ve yakın çevre olanaklarının kullanımı gibi temel özelliklere uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hazır planlardaki fen etkinliklerinde, yüksek oranda büyük grup etkinliklerine, gözlem becerisi haricinde çok az oranda diğer temel bilimsel süreç becerilerine, sıklıkla kapalı uçlu sorulara yer verildiği tespit edilmiştir.
 • Publication
  4-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarının bakış açılarıyla babaları
  (2015) Albay, Erhan; YAĞAN, SEVCAN; 55019; 139651
 • PublicationOpen Access
  Okul öncesi öğretmenlerinin profesyonelleşmesine yönelik bir model önerisi: Üniversitede öğretmen modeli
  (2017) TORAN, MEHMET; YAĞAN, SEVCAN; ; 55019; 127979
  Eğitimin nitelikli uygulamalar ile sürdürülebilir olması için uygulayıcı olarak öğretmenlerin genelde toplumsal değişime, dönüşüme, ihtiyaçlara mesleki olarak uyum sağlaması; özelde ise öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Bu hemde hizmetiçi uyum ve yeterliliklerin edinilebilmesi için öğretmenin hem hizmet öncesi süreçlerinin birbiri ile paralel yürütebilmesi ve birbirini desteklemesi gerekmektedir.Bu anlamda, ğretmenlerin mesleki yeterlilik ve toplumsal dönüşüme katkı sunması hizmetöncesi ve hizmetici programların bütünleştirilmiş bir şekilde öğretmene sunulması ile mümkün olabilmektedir.Bu bağlamda çocuklara doğrudan, aileye de dolaylı olarak pedagojik hizmet sunan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin arttirılması hizmetiçi dönemde okul öncesi öğretmenlerine sunulan mesleki desteğin niteliği ile ilişkilidir. Yapılan araştırmalar mesleki yeterliliği arttrmada kamu tarafindan sunulan hizmetiçi eğitimlerin okul öncesi öğretmenlerinin beklentilerini karşılayamadiğı aynı zamanda da okul öncesi öğretmeninin mesleki ihtiyacina göre de planlanmadığı yönündedir.Bununla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin özellikle pedagojik uygulamalarını zenginleştiren doğrudan uygulamaya dönüştürebilecekleri eğitimlere ihtiyaç duyduklan da yapılan araştırmalar tarafindan ortaya konulmuştur.Bu bağlamda hizmetiçi eğitim programlarının güncellenmesi, okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçlarına göre planlanması e okul öncesi öğretmenleri tarafindan erişilebilir olması okul öncesi eğitimde nitelikli uygulamaların gerçekleştirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda sunulan nitelikli hizmetiçi eğitim programı öğretmenin mesleki yeterliliğini etkilemede önemli olmakla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin çocukların değişen ihtiyaçlarına uygun etkili uygulamaları gerçeklestirebilmelerinde de önem arzetmektedir.Bu bağlamda hizmetiçi eğitim programlarının güncellenmesi, okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçlarına göre planlanması e okul öncesi öğretmenleri tarafindan erişilebilir olması okul öncesi eğitimde nitelikli uygulamaların gerçekleştirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda sunulan nitelikli hizmetiçi eğitim programı öğretmenin mesleki yeterliliğini etkilemede önemli olmakla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin çocukların değişen ihtiyaçlarına uygun etkili uygulamaları gerçeklestirebilmelerinde de önem arzetmektedir.
 • Publication
  Sürdürülebilir gelişme kavramı ve okul öncesi eğitim programına yansımaları
  (2013) YAĞAN, SEVCAN; 55019
  Sürdürülebilir gelişme, bugün yaşayanların gereksinimlerini karşılarken, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama düzeylerini tehlikeye atmamaları olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir gelişmenin doğrudan okul öncesi eğitimi ile ilişkili olduğu açıktır. Okul öncesi eğitim çocukların bir bütün olarak (sosyal-duygusal-dil-zihinsel-psikomotor alanlar) gelişimini desteklediğinden ve çoğu öğrenmelerin temelinin bu dönemde atıldığı düşünüldüğünde okul öncesi eğitimin sürdürülebilir gelişme kavramı ile sıkı bir ilişki içinde olması kaçınılmazdır Bu çalışmanın temel amacı, 2006 Okul Öncesi Eğitim Programının sürdürülebilir gelişme kavramı bağlamında değerlendirilmesidir. Bu amaçla, 2006 Okul öncesi Eğitim Programı sürdürülebilir gelişme kavramı bağlamında değerlendirilmiş ve 2006 Okul Öncesi Eğitim Programında “Çevre Eğitimi”, “Sorumluk Eğitimi”, “Farklılıklara Saygı Eğitimi” gibi bölümlerin Sürdürülebilir Gelişme ile bağlantılı olduğu ve ayrıca programda yer alan bazı amaç ve kazanımların sürdürülebilir gelişme kavramı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir.