Person:
ŞAHİN, BEGÜM ERDİL

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Doç.Dr.
Last Name
ŞAHİN
First Name
BEGÜM ERDİL
Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Open Access
  Türki̇ye’de Dâhi̇lde İşleme Reji̇mi̇’ni̇n Dış Ti̇caret Dengesi̇ Üzeri̇ne Etki̇leri̇ (1996-2017)
  (Mehmet Dursun Erdem, 2019) ŞAHİN, BEGÜM ERDİL; TEKİN, ÜMİT ENGİN
  Ülkemizde 1980 sonrası dönemde ihracat odaklı bir dış ticaretpolitikası uygulanmaya başlamıştır. İç talep daraltılarak üretim ihracatayönlendirilmeye çalışılmıştır. Üretimde kullanılacak ara malı, yarımamul ve ham maddelerde ise ithalatta serbestleşme yoluna gidilmiştir.1996 yılında Gümrük Birliği anlaşması Türkiye ile Avrupa Birliğiarasında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu amaçla gümrük, ticaret,fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler yeniden elealınmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 2000 yılında yürürlüğegirmesiyle ihracat odaklı büyüme modeline paralel kanun veyönetmelikler hayata geçirilmiştir. Daha sonraki süreçte ise dünyapiyasa fiyatlarından ürün sağlayarak ihracatı artırmak, ihraç mallarınauluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarınıgeliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla 2005/8391sayılı dâhilde işleme rejimi kararı hazırlanmıştır. Dâhilde işleme rejimiihracat yapma garantisi vermek şartıyla üretimde kullanılacak hammadde ve yarı mamullerin ithal edilmesi esasında uygulanacak gümrükvergisinden muafiyet sağlayan bir ihracatı teşvik sistemidir. ÇalışmadaTürkiye’de 1996-2017 dönemi için dâhilde işleme rejimi kapsamındayapılan ihracat ve ithalatın, dış ticaret dengesi üzerine etkisiaraştırılmaktadır. Analizde ise Johansen Eşbütünleşme Analizi, HataDüzeltme Modeli (VECM), VECM Granger Nedensellik Testiyöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göredâhilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat ve ithalatın dış ticaretdengesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
 • Publication
  Open Access
  Türki̇ye’de Enflasyon ve İşsi̇zli̇k Arasındaki̇ İli̇şki̇ni̇n Vektör Hata Düzeltme Modeli̇ ile Anali̇zi̇
  (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2019) ŞAHİN, BEGÜM ERDİL
  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkininanaliz edilerek Phillips eğrisinin geçerliliğini sınamaktır. Çalışmada, 2005:01-2018:04 dönemine ait aylık veriler kullanılmış ve bu değişkenler arasındakiilişkiyi incelemede öncelikle serilerin durağanlığı sınanmış ardından JohansenEşbütünleşme Testi ile uzun dönemli ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır.Uzun dönemde eşbütünleşik olduğu tespit edilen serilere Hata DüzeltmeModeline Dayalı Granger Nedensellik analizi yapılmış ve ayrıca varyans ayrıştırmasıyönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiyeekonomisinde işsizlik ve enflasyon oranı arasında çift yönlü bir nedensellikilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Varyans ayrıştırmasından elde edilen bulgularda sonuçlar ile uyumlu çıkmıştır.