Person:
SİMİL, SAFİYE NUR BAĞRIAÇIK

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
SİMİL
First Name
SAFİYE NUR BAĞRIAÇIK
Name

Search Results

Now showing 1 - 1 of 1
  • PublicationMetadata only
    H Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Tasarımların Hükümsüzlüğü*
    (Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti., 2021) SİMİL, SAFİYE NUR BAĞRIAÇIK
    Tasarım, bir fikri çabanın sonucunda ortaya çıkan ürünün tamamı veya bir parçası üzerindeki hakkın bütünü olarak ifade edilir. Tasarımla- rın hukuken korunabilmesi için yeni ve ayırt edici nitelikte olması, ilgili ürünün teknik zorunluluğun sonucunda ortaya çıkmış olmaması, kamu düzeni ve genel ahlâka aykırı olmaması ve tasarım üzerindeki hakkın gerçekten o tasarımı ortaya çıkaran hak sahibine ait olması gerekir. Bu şartları taşımıyor olması halinde tescil edilmiş olan bir tasarımın hüküm- süz kılınması gerekecektir. Türk hukukunda bir tasarımın hükümsüz kılınması ancak mahkeme kararıyla mümkün olabilir. Bu çalışmada 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümleri kapsamında tasa- rımların hükümsüzlüğü hâlleri ve hükümsüzlük kararının hukukî sonuç- ları Avrupa Birliği 6/2002 sayılı Topluluk Tasarımları Hakkında Konsey Tüzüğü (ABTasT) ile Avrupa Birliği Tasarımların Hukuki Koruması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (ABTasD) hükümleriyle birlikte incelenecektir. Tasarımların kısmi hükümsüzlüğü çalış- manın hacmini genişleteceği düşüncesiyle kapsam dışı bırakılmıştır.