Person:
EKER, HALİME

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Dr. Öğr. Üyesi
Last Name
EKER
First Name
HALİME
Name

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Open Access
  Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Kişilerarası Yeterlik
  (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2021) EKER, HALİME; Taş, İbrahim
  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunun yordayıcısı olarak kişilerarası yeterliği incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı ise, her iki değişkenin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırma grubunu 156’sı (%43.9) erkek, 215’i (%56.1) kadın olmak üzere 355 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 18-26 arasında olup yaş ortalamaları 20.23’tür. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Kişilerarası İlişkiler Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle değişkenlerin parametrik testlerin varsayımlarını karşılayıp karşılamadığı test edilmiştir. Varsayımların karşılandığı tespit edildikten sonra analizlere geçilmiştir. Veriler t testi, korelasyon ve basit doğrusal regresyon ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kişilerarası yeterlik ile yaşam doyumu arasında orta düzeyde ve pozitif ilişki tespit edilmiştir. Kişilerarası yeterlik ile yaşam doyumunun cinsiyete göre anlamlı şekilde farklılaştığı ve her iki değişken düzeyinin kadınlarda daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kişilerarası yeterliğin yaşam doyumunun anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.
 • Publication
  Open Access
  Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Psi̇koloji̇k Sağlamlık İle Yaşamın Anlamı ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki̇ İli̇şki̇ni̇n İncelenmesi̇
  (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2020) EKER, HALİME; Taş, İbrahim; Anlı, Gazanfer
  Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde yaş, cinsiyet, sosyal destek ve yaşamın anlamının psikolojik sağlamlığı yordayıp yordamadığını araştırmaktır. Araştırma grubunu 436 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bunların 142’si (%32.6) erkek, 294’ü (%67.4) kadındır. Katılımcıların yaşları 17-31 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 20.40’tür. Veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Yaşamın Anlamı Ölçeği, Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Normallik varsayımlarının karşılandığı görüldükten sonra analizlere geçilmiştir. Psikolojik sağlamlık ile aileden algılanan sosyal destek, arkadaştan algılanan sosyal destek ve mevcut yaşam anlamı arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlığın, cinsiyet, aileden algılanan sosyal destek, arkadaştan algılanan sosyal destek ve mevcut yaşam anlamı tarafından yordandığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler alan yazın ışığında tartışılmıştır.
 • Publication
  Open Access
  Gender, Age and Anxiety as Predictors of Nomophobia in University Students*
  (Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021) Taş, İbrahim; EKER, HALİME
  Mobile technologies have become one of the important parts of human life. Smartphones have become the most used technological devices of daily life, with newly added features every day. However, intense and non-functional use of these devices may cause problems. Nomophobia, which is defined as the fear of being without a mobile phone or being unable to be online, has begun to take place in literature as a current phenomenon. The present study discusses the variables of gender, age and anxiety as predictors of nomophobia in university students since the phenomenon is common especially in young people. The study group consists of 372 university students. Personal Information Form, Beck Anxiety Scale and Nomophobia scale were used as data collection tools in the study. Pearson correlational analysis and hierarchical regressions were conducted for data analysis. According to the results obtained from the study, anxiety total scale and subjective anxiety and somatic symptoms sub-dimensions were found to be positively associated with nomophobia. It was found that gender and subjective anxiety sub- dimension of anxiety scale significantly predicted nomophobia. On the other hand, it was found that the variable of age did not predict nomophobia significantly. The data obtained were discussed in the light of literature and suggestions were made to researchers.
 • Publication
  Open Access
  Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığının Boş Zaman Can Sıkıntısı Tarafından Yordanması
  (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2022) Bingöl, Tuğba Yılmaz; EKER, HALİME
  Bu araştırmada ergenlerin boş zaman can sıkıntısı ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin ele alınması amaçlanmıştır. Ayrıca oyun bağımlılığının cinsiyet, algılanan anne-baba tutumu ve akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ergenler İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu ile Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 258 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda erkeklerin dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin kızlarınkinden; otoriter tutumla yetiştirildiklerini düşünen ergenlerin demokratik tutumla yetiştirildiklerini düşünenlerden ve akademik başarısı düşük olan ergenlerin orta ve yüksek olanlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Boş zaman can sıkıntısının alt boyutu olan yetkinlik ve motivasyon cinsiyet ile birlikte oyun bağımlılığının %16’sını açıklamıştır. Dijital oyun bağımlılığı için öncelikli olarak cinsiyet ardından da yetkinlik, anlamlı yordayıcılar olarak bulunurken, motivasyon anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmamıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre ergenleri dijital oyun bağımlılığından korumada ailelere önemli görevler düşmektedir.