Person:
GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Yrd.Doç.Dr.
Last Name
GÜMRÜKÇÜOĞLU
First Name
YELİZ BOZKURT
Name

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
 • Publication
  Restricted
  Deneme Süreli İş Sözleşmeleri
  (Seçkin Yayıncılık, 2012) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT
  İs sözlesmelerinde deneme süresi kararlastırılması, tarafların birbirlerini tanımalarına ve is iliskisini birlikte sürdürmek isteyip istemediklerini öngörmelerine hizmet etmektedir. İs sözlesmelerinde isçinin gerek mesleki bilgisi, yetkinliği, tecrübesi gibi objektif özellikleri ve gerek sübjektif nitelikleri onun isyerine uyumu, diğer isçilerle ve isverenle iliskileri bakımından önem tasımaktadır. Bu sebeple, is sözlesmesinde deneme süresi kararlastırılması, özellikle isveren açısından önem arz etmektedir. Deneme süresi içerisinde sözlesmeden beklentisinin karsılanmayacağını anlayan taraf, deneme süresi kararlastırılmayan bir is sözlesmesine nazaran daha kolay bir biçimde bu iliskiye son verebilecektir. Deneme süreli is sözlesmesi yapılması bazı durumlarda isçinin de yararına hizmet edebilecek olmakla birlikte, çoğunlukla isveren tarafının çıkarına hizmet etmesi ve isverenlerce kötüye kullanılması olasılığı dikkate alınarak yasal bazı sınırlamalara tabi tutulmustur. İs sözlesmelerinde deneme süresi kararlastırılması farklı biçimlerde ortaya çıkabilecek olmakla birlikte, bu çalısmanın konusu deneme süreli is sözlesmeleri ile sınırlandırılmıstır.
 • Publication
  Restricted
  Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk ve Tarafların Hukuk Seçimi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT; FİLİZ, BESTE GEMİCİ
  Bu çalışmada amacımız, yabancılık unsuru içeren iş sözleşmelerine uygu- lanacak hukukun te spit edilmesine ili şkin esaslar ın kanun ve öğreti görüşleri ışında değerlendirilmesidir. Yabancılık unsuru içeren bireysel iş sözleşmelerine uygulanacak hukukun nasıl tespit edileceği hukukumuzda Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 27. maddesi ile düzenlenmiştir. Bilindiği üzere uygulanacak huku- kun tespiti kanunlar ihtilafı kurallarının ve dolayısıyla milletlerarası özel hukukun ko- nusuna girmektedir. Bununla birlikte, iş sözleşmesinin vasıflandırılmasında ve Türk İş Hukuku kurallarının uygulanacağının tespit edildiği durumlarda ve yabancı hukukun uygulanacağı tespit edilmesine ra ğmen bazı hallerde daha koruyucu hükümler ihtiva etmesi sebebiyle Türk İş Hukuku’nun uygulanması söz konusu olmaktadır. Bu da konu- nun i ş hukuku bakımından da oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, gü- nümüzde milletlerarası hukukun ilgi alan ına giren çalışma ilişkilerinin sayısı gün geç- tikçe artmaktadır. Ülkemizden de çok sayıda işçinin çalışmak üzere yurt d ışına gönde- rildiği ve çok sayıda işçinin de çalışmak üzere Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir.
 • Publication
  Restricted
  Yargıtay Kararları Işığında Özel Okul Öğretmenleri ile Yapılacak İş Sözleşmelerinin Türüne İlişkin Bir Değerlendirme
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT; FİLİZ, BESTE GEMİCİ
  Özel okul öğretmeleri ile yapılacak iş sözleşmelerinin türü öğretide uzun yıllardır tartışmalıdır. Ancak, söz konusu tartışma Yargıtay'ın son dönemde verdiği kararlarla daha da önem kazanmıştır. Şöyle ki, Yargıtay 7. Hukuk Daire- si’nin bu sözleşmeleri asgari süreli sözleşme olarak nitelendirmesi ve bunun üzerine 9. Hukuk Dairesi’nin de istikrar kazanmış görüşünden dönerek, asgari süreli iş söz- leşmesinin varlığını kabul etmesi, bu sözleşmenin türünü tekrar tartışmalı hale ge- tirmiştir. Bu çalışmada özel okul öğretmenleri ile yapılacak iş sözleşmelerinin türü Yargıtay'ın 7., 9. ve 22. Hukuk Dairelerinin vermiş oldukları kararlar arasından seçtiğimiz üç karar ve Hukuk Genel Kurulu'nun vermiş olduğu E.2013/22-1943, K. 2015/1131 sayılı ve 1.4.2015 tarihli kararı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışıla- caktır.
 • Publication
  Restricted
  6356 Sayılı Kanun Çerçevesinde İşletme Toplu İş Sözleşmesi
  (Seçkin Yayıncılık, 2016) GÜMRÜKÇÜOĞLU, YELİZ BOZKURT
  İşletme toplu iş sözleşmesi, hukukumuzda kabul edilen toplu iş sözleşmesi türlerinden biridir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda toplu iş sözleşmesinin üç farklı türde yap ılabileceği kabul edilmiştir. Bunlar, işyeri, işletme ve grup toplu i ş sözleşmeleridir. 6356 sayılı Kanun’un 34. maddesinin 2. fıkrasına göre, ‘Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi ancak işletme düzeyinde yap ı- labilir’. Böylece kanun koyucu tarafından bir zorunluluk olarak öngörülmüş olan işlet- me toplu iş sözleşmesinin koşulları varken, taraflarca başka bir sözleşme türünün seçi- lebilmesi mümkün değildir. Bu çalışmada 6356 sayılı Kanun kapsamında işletme toplu iş sözleşmesinin yapılması, işletme niteliğinin tespiti ve işletme toplu iş sözleşmelerinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar incelenmeye çalışılacaktır.