Person:
USTA, GÜLAY

Loading...
Profile Picture
Email Address
Birth Date
Research Projects
Organizational Units
Job Title
Prof.Dr.
Last Name
USTA
First Name
GÜLAY
Name

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • Publication
  Open Access
  Mekan ve Yer Kavramlarının Anlamsal Açıdan İrdelenmesi
  (Deniz Yengin, 2020) USTA, GÜLAY
  İnsanlık tarihi boyunca var olan mekan yaratma sanatı olan mimarlığın esas nesnesi olan mekan kavramı irdelendiğinde farklı yaklaşımların olduğu dikkati çeker. Özellikle farklı disiplinlerdeki araştırmalarda mekan kavramı anlamsal açıdan farklı şekillerde ifade edilmektedir. Buradaki kavramsal farklılıkların çeşitlilik ve zenginlik olarak ele alınması doğru bir yaklaşımdır. Bu çalışma kapsamında mimarlık nesnesi olan mekan kavramının farklı bakış açılarına göre tanımları üzerinde durulmuş ve mekan- yer kavramları tartışmaya açılmıştır. Genel olarak bakıldığında, mekan kavramının soyut olarak algılanan bir boşluktan ibaret olabildiği, yer kavramının ise insan deneyimini barındıran mekanlar olduğu görüşü kabul gören bir yaklaşımdır. Yer kavramı irdelendiğinde ise “ev” kavramı ile en derin anlamı ortaya koyduğu görüşü hakimdir. İnsanlık tarihi boyunca tüm uygarlıklarda ve kültürlerde önemli bir yeri olan “ev” kavramının etimolojik olarak da önemli anlamsal değerler taşımaktadır. Özellikle Anadolu mimarisinde ev çeşitli atasözlerine, deyişlere konu olacak kadar derin anlamlar içermektedir.
 • Publication
  Open Access
  “Hayat Eve Sığar" Evi Nasıl Dönüştürecek?: COVID-19 Süreci ve Sonrası İçin Konut Tasarım Stratejileri
  (TÜBİTAK SOBAG Proje, 2020) ÖZBEK, DERYA ADIGÜZEL; USTA, GÜLAY; Nişel, Rauf Nurettin; EKE, ARMAĞAN SEÇİL MELİKOĞLU
  Bu proje COVID-19 pandemisinin konutun fiziksel ve psiko-sosyal durumunu etkileyerek, dönüştürdüğü, yeni ve farklı işlevler ve ihtiyaçlar eklediği ve insanların konuttan beklentilerinin değişime uğradığı/uğrayacağı tezine dayanmaktadır. Projenin temel amacı, bu değişimin sorgulanarak tespit edilmesi, bu tespitlere dayanarak mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım stratejileri geliştirmektir. COVID-19 pandemisiyle birlikte evlerde yaşanan mekânsal (fiziksel) ve anlamsal (psiko-sosyal) değişimlerin tespit ve sorgulama süreci için pandeminin devam etme durumuna bağlı olan bir araştırma tasarımı geliştirilmiştir. Bunun için niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemleri birlikte ve diyalektik bir yapı içinde kullanılmıştır. Araştırmanın ilk adımı olan literatür bölümünde konutun fiziksel ve psiko-sosyal bileşenlerine yer verilmiş, COVID-19 pandemisinin süreçleriyle birlikte bu bileşenlerin nasıl bir değişimden geçmekte olduğu ve konuta eklenen yeni işlev ve ihtiyaçlar araştırılmıştır. Araştırmanın ikinci adımında, nicel araştırma yöntemi olan anket tekniği COVID-19 pandemisinin Türkiye’de en çok etkilediği illerin başında gelen İstanbul ilinde yaşayan katılımcılara uygulanmıştır. Katılımcıların COVID-19 pandemisi karantina öncesi, süresi ve sonrasının herhangi bir zaman diliminde evin fiziksel ve psiko-sosyal durumu, COVID-19 pandemisiyle eklenen hijyen önlemleri, sosyal yaşam ihtiyaçları, evden/uzaktan çalışma ve eğitim durumlarına ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmanın üçüncü adımında anket tekniği ile elde edilen verileri derinleştirmek için niteliksel araştırma yöntemi olan açık uçlu-yarı yapılandırılmış sorular ile online görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma bölümü, nicel araştırma bölümünde ulaşılan sonuçların daha kapsamlı araştırılmasına yönelik ilerleyen bir süreç olmuştur. Örneklem grubunun tanımlanmasında ve yarı-yapılandırılmış görüşme formunun hazırlanmasında nicel araştırmanın sonuçları referans alınmıştır. Nicel ve nitel tekniklerin bir arada kullanıldığı araştırma tasarımından gelen veriler birlikte değerlendirilerek, bütüncül sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma tasarımından elde edilen sonuçlar ve öneriler, son bölümü oluşturan tasarım stratejisi adımında mevcut konut stokunun kullanım olanakları ve yeni yapılacak konutlar için tasarım üretimlerine dönüştürülmüştür.