Yayın:
Tabiat varlıklarını koruma

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2014-05
Yazarlar
Bilgin, Sakine Nilüfer
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Tabiat varlıkları, doğal çevreyi oluşturur. Tabiat varlıklarının planlı bir biçimde korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, doğal dengenin korunabilmesi ve insanların sağlıklı bir çevrede varlığını sürdürebilmesi açısından gereklidir. Koruma-kullanma dengesi, alan ölçeğinde koruma-korunma, toplum yararı/kamu yararı/üstün kamu yararı, şehircilik, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kullanım, sürdürülebilir kalkınma, tabiat varlıklarının korunmasına egemen olan temel ilkelerdir. Tabiat varlıklarının bütüncül planlama ilkesinin uygulanmasıyla korunması mümkündür.
Açıklama
Natural heritage composes of natural environment. The durable protection of natural heritage by planning is necessary in terms of the protection of natural balance and sustainability of human being in a healthy environment. Protection-use balance, area protection, social interest/public interest/superior public interest, urbanisation, sustainable environment, sustainable use, sustainable development are the basic principles regarding the protection of natural heritage. The protection of natural heritage is possible with the praxis of the principle of holistic planning.
Anahtar kelimeler
Doğa koruma, Nature conservation, Doğal çevre, Natural environment, Kentsel koruma alanları, Urban conservation areas, Kıyı koruması, Shore protection, Çevre koruma, Environmental protection
Alıntı