Publication:
Mudurnu kentsel sit alanı için koruma önerisi ve turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Lakerta, Ayşe Gökçe

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı / Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Türkiye'de kültürel mirasımızın büyük bir kısmını oluşturan tarihi kentlerin çeşitli nedenlerle tahrip ve yok olmasını önlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak için yaşatılarak korunması gerekmektedir. Bolu'nun güneybatısında dağlarla çevrili bir vadide içerisinde konumlanan Mudurnu ilçesi önemli merkezlere yakınlığı ile geçmişten günümüze önemli bir coğrafi konuma sahip olmuştur. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Mudurnu'da yerleşimin M.Ö. 1200'lü yıllara kadar dayandığı bilinmektedir. Mudurnu, İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle uzun süre önemli bir ticari merkez olmuştur. Mudurnu'da tarihsel süreç içerisinde oluşan geleneksel doku, sahip olduğu doğal güzellikler ve sosyo – kültürel yapının bir araya gelerek oluşturduğu kültürel peyzaj sebebiyle, korunması gerekli kentsel sit statüsündedir. Bu tez çalışmasında, Mudurnu kentsel sit alanı içerisinde yapı ve çevre bazında detaylı analiz ve değerlendirmeler yapılmış, Mudurnu'nun güçlü yönleri, zayıf yönleri, tehdit ve potansiyelleri belirlenmiş, fiziksel ve sosyal yapısıyla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Mudurnu'nun sahip olduğu turizm potansiyelleri de göz önünde bulundurularak ilçenin sorunlarına, tarihi çevre koruma ilkeleri göz önünde bulundurularak, geleneksel kent dokusunun korunması ve sürdürülebilirliği için öneriler geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bolu - Mudurnu, Tarihi Çevre, Geleneksel Konut, Tarihi Kent Koruma, Turizm.
The historic towns, which form a large part of our cultural heritage in Turkey, need to be protected from being destructed due to various reasons and to be preserved through revitalization in order to be transfered to next generations. Located in a valley surrounded by mountains in the southwest of Bolu, Mudurnu district is in an important geographical position with its proximity to the important centers such as Istanbul, Ankara and Sakarya. Mudurnu has been home to many civilizations throuhgout its history and is known to have a settlement that dates back to 1200 BC. Mudurnu has been an important commercial center for a long time, because it has located on the Silk Road. Due to the traditional fabric that is formed throughout the history, the cultural landscape formed by the natural beauties and socio - cultural structure, Mudurnu is a city with a preservation status. In this thesis, detailed analyses and evaluations were conducted based on buildings and the surrounding environment within Mudurnu urban site. Considering the tourism potentials of Mudurnu, suggestions have been developed for the preservation and sustainability of the traditional urban fabric by offering solutions to the problems of the district within the framework of historic site preservation principles. Keywords: Bolu - Mudurnu, Historical Site, Traditional House, Historical Urban Site Preservation, Tourism

Description

Keywords

Mimarlık, Architecture

Citation