Publication:
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Akademik Başarıları ve Bazı Değişkenlerle İlişkilerinin İncelenmesi - İzmir Bayraklı Örneği

Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmada, İzmir-Bayraklı İlçesinde dört lise ve sekiz ortaokulda 1118 öğrenci ile yapılan çalışmada, öğrencilerde internet bağımlılığı oranları ve bazı değişkenler ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada,“Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği”nin kısa formu kullanılmış, kişisel bilgiler ve akademik başarı formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sonucunda, ortaokul ve lise öğrencilerinin %1,4 ‘ünün internet bağımlısı, %28,1’inin riskli internet kullanıcısı olduğu, ortaokul ve lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı puanları yönünden anlamlı bir fark olmadığı halde, erkek ve kız öğrencileri arasındaki farkın kız öğrencileri lehine anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bilgisayarı odalarında olan öğrenci grubunda internet bağımlılığı oranının, bilgisayarı odalarında olmayanlara göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu, bilgisayar ya da cep telefonunu kullanma süresi arttıkça bağımlılığın arttığı ve akademik başarının anlamlı ölçüde düştüğü sonuçları elde edilmiştir.
We aim to investigate the association between the rate of students’ internet addiction and academic achievements and some variables in a study with 1118 students from four high schools and eight secondary schools in Bayraklı, Izmir, Turkey Young Internet Addiction Scale short form was used, personal information and academic achievement forms were provided by the researcher. Statistical analysis and data assessment indicated that 1.4 of secondary and high school students were internet addicts, 28.1% were risky internet users, while there was no meaningful difference between secondary and high school users by internet addiction scores, there was one, in favour of female students concerning the difference between male and female students. It was found that the internet addiction rate of those with computers in their room is meaningfully high as compared to those without, and as the time spent using computer or mobile phones increase, addiction increased and academic achievement dropped dramatically.
Description
Keywords
İnternet Bağımlılığı, Ortaokul Öğrencileri, Lise Öğrencileri, Bilgisayar Kullanımı, İnternet Kullanım Süresi, / Internet Addiction, Secondary School Students, High School Students, Computer Use, Internet Use Duration
Citation
MERTOĞLU M (2020). ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 932 - 944. 10.17240/aibuefd.2020..-566843