Publication:
Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Akın, Ahmet
Yalnız, Abdullah
Anlı, Gazanfer
Eker, Halime

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu araştırmanın amacı Hayranlık Ölçeğini (Reysen & Branscombe, 2010) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 304 öğrenci (171 kız ve 133 erkek) üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 64.66, sd= 39, RMSEA= .047, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .96, AGFI= .94, SRMR= .036). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları ise .36 ile .73 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Hayranlık Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Fanship Scale (FS; Reysen & Branscombe, 2010). Participants were 304 undergreduate students (171 were female and 133 were male) from Sakarya University. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded one factor, as original form and that the uni-dimensional model was well fit (x²= 64.66, df= 39, RMSEA= .047, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .96, GFI= .96, AGFI= .94, SRMR= .036). Corrected item-total correlations ranged .36 to .73. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficient of the scale was .84. Thus Fanship Scale can be used as a valid and reliable instrument in education.

Description

Keywords

Hayranlık, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Fanship, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis

Citation