Publication:
Halkla ilişkilerde oyun-eğlen işlevinin evrimi

Date
2005-08
Authors
Tuna, Sinem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada oyun-eğlen işlevinin tarihsel gelişmesi irdelenerek, bir halkla ilişkiler etkinliği olarak olarak günümüzün festival-şenlik yapısının temel öğelerinin anlamlandmlmasma katkıda bulunmak amaçlanmıştır.Çalışmanın giriş bölümünde amaç ve kapsam belirlenerek özellikle oyun-eğlen işlevinin tammı ve temel özelliklerinden yola çıkılmış, kutlama ve eğlence kavramları tanıtılmıştır.Bu temel kavramların belirlenerek irdelenmesi çalışmanın ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Sırasıyla kuttören ve şenliklerin (Adonis ve Dionysos şenlikleri) önerdiği özgürlük, esriklik ve başkaldırı kavramları irdelendikten sonra bölüm eğlence kavramının gelişmesi sürecinde oyun, müzik ve festival öğelerinin kurumsallaşmasına ilişkin belirlemelerle tamamlanmaktadır.Çalışmanın üçüncü bölümünde oyun-eğlen işlevinin Türk toplumsal yapısındaki gelişmesi ele alınmaktadır.Bu bağlamda, Anadolu uygarlıklarında kuttören, kutlama ve eğlenceden başlayarak, eski Türk kavimlerinde ve giderek Osmanlı'da eğlence ve şenlik eyleminin gelişmesi incelenmektedir.Dördüncü bölümde çağdaş Türk toplumunda eğlence, şenlik-festival kavramlarının kazandığı işlev ve bunun halkla ilişkiler açısından taşıdığı anlama ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.Çalışmanın sonuç bölümünde çağdaş festival-şenlik yapısının başarılı bir halkla ilişkiler eylemi oluşturabilmesi için gerekli tarihsel birikimden kaynaklanan biçimsel ve içeriksel öğeler belirlenmektedir.Anahtar Kelimeler : Halkla İlişkiler, Festival, Şenlik, Eğlence


An analysis of the historical evolution of the play element as a publicrelations event is undertaken in this study with the aim of shedding light on themeaning of contemporary festival- festivity structure and its basic elements.In the introductory chapter, the aim and context of the study is defined. Adefinition of the play element and its basic characteristics is attempted and anintroduction to concepts such as ritual and festivity ends the chapter.An analysis of these basic concepts comprises the content of the secondchapter. Analyses of rituals, festivities, Adonis and especially Dionysos festivalswith its incitement to freedom, joy and revolt are followed by an analysis of thedevelopment of basic institutions in theatre, music and festivals.The third chapter deals with the developmant of the play element in Turkishsocial history. In the context, beginning with ritual, rite and festivity in ancientAnatolian civilisations, following through festivities in old Turkish tribes and endingwith Ottoman festivities the Turkish social history in the play element is complete.The fourth chapter contains analyses in the function of festivals-festivities in modemTurkish society and an evaluation of this phenomenon from the aspect of publicrelations.The final chapter attempts to evaluate and specily the necessary basicelements in form and content shaped by historical evolution of festivals-festivitieswhich enable a successful public relations event.Keywords Public Relations, Festival, Festivity, Entertainment

Description
Keywords
Halkla İlişkiler , Sanat Tarihi , Tarih , Public Relations , Art History , History
Citation