Publication:
İmar Planlamasında Yetkili Makamın Tespitinde Merkez Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki Paylaşımının Önemi

Date
2018-03
Authors
Altınok Çalışkan, Elif
Önüt, Lale Burcu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ülkemizde imar planlarını yapma yetkisi kural olarak yerel yönetimlere aittir. Ancak bu kuralın istisnaları bulunmaktadır. Yerel yönetimler ve merkezi idare aynı alanda planma yetkisine sahip olabilmektedir. Nazım imar planı ile uygulama imar planının aynı anda “hazırlanması ve onaylanması” planlama ilkelerine uygun gözükmemektedir. Büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerinin yerine geçerek işlem yapması yerel yönetimlerin özerkliği ilkesine uygun değildir. İmar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından re’sen yapılmasıda kanaatimizce Anayasa aykırıdır. İmar uygulamaları nedeniyle mülkiyet hakkının özüne dokunulmamalıdır.

Description
Keywords
İmar planı, Belediye, Yetki paylaşımı, İdari denetim, Kentsel dönüşüm
Citation