Publication:
Proje yönetiminde kazanılmış değer analizi ve örnek bir uygulama

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Şahin, Çağrı
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Proje Yönetimi Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
ÖZET PROJE YÖNETİMİNDE KAZANILMIŞ DEĞER ANALİZİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA Çağrı ŞAHİN Günümüz inşaat sektöründe artan rekabet koşulları, girdi maliyetlerinin artması, projelerin giderek büyümesi gibi nedenler, projelerin süre ve maliyetlerini arttırmakdır. Bütün proje yöneticileri, projelerinin istenilen süre ve maliyette tamamlanmasını ister. Bu nedenle projeler yöneticiler tarafından sürekli izlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Kazanılmış Değer Analizi (KDA) yöntemiyle inşaat projelerinin ilerleyişi kolaylıkla izlenebilir. Bu yöntemle bir projenin süre ve maliyet sapmaları ile performans endeksleri bulunabilir. Ayrıca bu yöntemle proje maliyeti ve projenin tamamlanma süresi tahmin edilebilir. Bu çalışmanın amacı, bir inşaat projesini KDA yöntemine göre değerlendirmek projenin süre ve maliyet performanslarını analiz sonuçlarına göre irdelemektir. Çalışmanın ikinci bölümünde çalışmaya ilişkin kavramlar detaylı olarak incelenmiş ve literatür taranmıştır. Üçüncü bölümde ise, süresi 90 gün ve toplam bütçesi 3.100.000 tl olan gerçek bir projeye, planlanan ve gerçekleşen maliyet verilerinden hareketle 30. günde KDA uygulanmıştır. Projenin süre ve maliyet sapmaları hesaplanarak, hangi imalat kalemlerinde gecikme olduğu ortaya konulmuştur. Projenin tahmini tamamlanma maliyeti ve toplam bütçe sapması bulunmuştur. Dördüncü bölüm olan sonuç ve tartışma bölümünde, proje hedeflerinin tutturulması için KDA'nın projenin başından beri neden önemli olduğu, proje sapmaları ortaya konularak açıklanmıştır. Akabinde KDA yöntemi daha önce yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. Son olarak projenin sınırlılıklıkları anlatılmış, gelecek çalışmalar için önerlerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Maliyet Kontrolü, Kazanılmış Değer Analizi Bilim Dalı Sayısal Kodu: 09.01
ABSTRACT EARNED VALUE ANALYSIS AND A SAMPLE APPLICATION IN PROJECT MANAGEMENT Çağrı ŞAHİN Increasing competition conditions in today's construction sector, causes like gradually enhancing projects, increasing in input costs, raise duration time and cost of projects. All project managers want their projects to be completed at the desired time and cost. For this reason, projects should be continuously monitored and controlled by managers. With the Earned Value Analysis (EVA) method, the progress of construction projects can be easily monitored. Furthermore, time and cost deviations and performance indices of a project can be indicated and project cost and completion time can be estimated as well. The aim of this study is to evaluate a construction project according to Earned Value Analysis method and to evaluate the time and cost performance according to the results of the analysis. In the second section of this study, related concepts are examined in detail and made a literature review. In third part, according to its planned and actual cost data, EVA is applied in the 30th day to a 90-days and 3,100,000 tl budgeted real construction project. It is revealed that what construciton item is backlogged by calculating cost and time variance. Also total budget and costvariance of this Project is calculated. In the fourth section which is titled by discussion and conclusion, it is indicated that EVA is an imported method which has to be applied from the starting of the Project. Also EVA method is discussed by comparing similar studies. Lastly, limits of Project is stated and made suggestions for future study. Key Words :Project Management, Cost Control, Earned Value Analysis Science Code :09.01
Description
Keywords
İnşaat Mühendisliği, Kazanılmış değer, Maliyet yönetimi, Proje yönetimi, Civil Engineering, Earned value, Cost management, Project management
Citation