Publication:
28-Faruk Duman’ın “Av Dönüşleri” Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi

Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Yakup YILMAZ
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Faruk Duman, 1990’lı yıllardan beri Türk edebiyatında roman, hikâye, deneme türlerinde eserler veren bir yazardır. Postmodern sanat anlayışının etkili olduğu yıllarda ürün veren yazarın kendine has masalsı bir üslûbu vardır. Bugüne kadar yayımladığı eserleriyle; Orhan Kemal Öykü Ödülü’nde ikincilik (1998), Sait Faik Hikâye Ödülü (2000) , Haldun Taner Öykü Ödülü (2010), Orhan Kemal Roman Ödülü (2019) gibi birçok ödüle layık görülmüş, günümüzün en verimli yazarlarından biridir. Bu çalışmada yazarın 1999 yılında yayımladığı ikinci hikâye kitabı olan ve içinde altı hikâyesinin yer aldığı “Av Dönüşleri” kitabında bulunan “Av Dönüşleri” adlı hikâyesi tahlil edilecektir. Kitaptaki altı hikâyede birbiriyle ilişkili, sıralı bir olay örgüsü ve düzen söz konusu değildir. Yalnız tüm hikâyelerde doğa, orman ve bilhassa hayvanlar önemli bir yer tutar. Duman, bu kitaptaki hikâyelerinde olaydan ziyade insan zihninin karmaşasına yoğunlaşır. Söz konusu kitapta yer alan hikâyelerden, yazarın üslûbunu yansıtması ve kullandığı teknikleri göstermesi bakımından kitaba ismini veren hikâye “Av Dönüşleri” seçilmiştir. Çalışmanın giriş kısmında yazarın hayatı hakkında bilgi verilmiş, ald ığı ödüller ve diğer eserlerine değinilmiştir. Bu bölümden sonra “Av Dönüşleri”; konu, olay örgüsü, anlatıcı ve bakış açısı, zaman, mekân, şahıs kadrosu, dil ve anlatım teknikleri ve sonuç olmak üzere sekiz başlık altında incelenmiştir. Makalenin sonuç kısmında, bu tahlilden hareketle hikâye üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.
Faruk Duman is a writer who has been producing novels, stories and essays in Turkish literature since the 1990s. The author, who produced products in the years when the postmodern understanding of art was effective, has a unique fairy-tale style. With his works published so far; He is one of the most productive writers of our time, having been awarded many awards such as the second place in the Orhan Kemal Short Story Award (1998), the Sait Faik Story Award (2000), the Haldun Taner Story Award (2010), and the Orhan Kemal Novel Award (2 019). In this study, the author's story "Av Dönüşleri", which is in the book "Av Dönüşleri", which is the second story book published in 1999 and includes six stories, will be analyzed. In the six stories in the book, there is no interrelated, sequential plot and order. However, nature, forest and especially animals have an important place in all stories. In the stories in this book, Duman concentrates on the complexity of the human mind rather than the event. Among the stories in the aforementioned book, the story named "Av Dönüşleri" was chosen in order to reflect the author's style and show the techniques he used. In the introduction part of the study, information about the life of the author was given, the awards he received and his other works were mentioned. After this chapter, "Av Dönüşleri"; subject, plot, the narrator and his point of view, time, place, personnel, language and expression techniques and the result were examined under eight headings. In the concluding part of the article, evaluations were made on the story based on this analysis.
Description
Keywords
Faruk Duman, Av Dönüşleri, Hikâye Tahlili, İnceleme
Citation
Sevindik, B. (2022). Faruk Duman’ın “Av Dönüşleri” hikâyesi üzerine bir tahlil denemesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (26), 465-473. DOI: 10.29000/rumelide.1074504.