Publication:
Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporlarında Eğitim: 1998-2018 Yıllarına İlişkin Bir İnceleme

Date
2019-04
Authors
Bağlıbel, Murat
Samancıoğlu, Mustafa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yayınlanan İlerleme Raporlarında gündeme gelen eğitime ilişkin konuların incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 1998-2018 yılları arasında yayınlanmış olan İlerleme Raporları nitel araştırma yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi yöntemi, verilerin analizi aşamasında ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi sonucunda, 75 kod, 10 kategori ve 3 tema ortaya çıkmıştır. Belirlenen temalar örgün eğitim, yaygın eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme olarak isimlendirilmiştir. İlerleme Raporlarında en çok, örgün eğitim temasındaki konuların gündeme geldiği görülmüştür. Bunu yaygın eğitim ve kurumsal kapasite geliştirme temaları izlemektedir. En çok gündeme gelen konular ise yaygın eğitim teması altındaki hayat boyu öğrenme ile örgün eğitim teması altındaki mesleki teknik eğitim ve dezavantajlı gruplardır. Ek olarak, İlerleme Raporlarında eğitime ilişkin konuların en çok 2015 -2018 yıllarında ele alındığı, 2006-2014 yılları arasında ise daha az gündeme geldiği görülmüştür. Son olarak, Raporlarda gündeme gelen konular kapsamında atılabilecek adımlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
The aim of this study is to analyse the education-related issues in Turkey Progress Reports byEuropean Commission. In this study, document analysis research method based on a qualitative approach was employed. The reports, issued between the years 1998-2018, were examined by using content analysis. In this analysis, 75 codes, 10 categories, and 3 themes emerged. These themes were named as formal education, non-formal education, and development of institutional capacity. The formal education was the most frequently mentioned theme in the reports, followed by non-formal education and development of institutional capacity themes, respectively. Also, the most frequently mentioned categories were the lifelong learning under the non-formal education, and vocational-technical education, and disadvantaged groups under the formal education theme in the reports. Furthermore, the number ofissues related to education between 2015 and 2018 is seen to be relatively more than the ones emerged during 2006-2014 period. Some recommendations regarding theissues mentioned in the EU reports were made at the end of the study.
Description
Keywords
Avrupa Komisyonu, AB, Türkiye, İlerleme Raporları, Eğitim, Nitel Analiz, European Commission, EU, Turkey, Progress Report, Education, Qualitative Analysis
Citation