Publication:
İdeolojik göstergeler ve anlam aktarımı bağlamında "Cennetin Krallığı" filminin çözümlenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-02
Authors
Kaplan, Elif
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Doğru düşünme bilimi olarak adlandırılan ideoloji, en genel tanımıyla; insan eyleminin amacını, bu amaçlara nasıl varılacağını tanımlayan sosyal ve fiziki gerçekliğin niteliğini belirleyen bir değerlendirici ilkeler sistemidir. Egemen ideolojinin devamlılığı adına, devlet iktidarının uygulanmasını sağlayan din (değişik kiliseler sistemi), öğretim (özel ve devlet okulları), aile, hukuk, siyasal sistem (partiler), sendika, iletişim (basın, radyo-televizyon), kültür (edebiyat, güzel sanatlar, spor) gibi ideolojik aygıtlar bulunur. Sinema, kendisinden önce varolan daha eski sanatlarla arasında köprü kuran kod ve gösterge sistemlerinden oluşan bir dile sahip sanat dalıdır. Sahip olduğu göstergeler ve kodlar aracılığıyla, yananlamsal ve düzanlamsal düzlemler dışında değişik sözoyunları (retorik figürler) kullanılarak birden fazla anlam taşıma özelliğine sahiptir. Sinema, bu doğrultuda, göstergebilimsel kodları sayesinde saklı ve örtük ileti aktarma özelliğine sahiptir. Sinema ve ideoloji ilişkisi, sinemanın sanat haline gelmeye başladığı 1920'li yıllarda siyasal içerikli filmlerin girmesiyle başlamıştır. 1960'lı yıllardan günümüze dek sinema filmlerinde ideolojik unsurların kullanılmasına devam edilmiştir. Özellikle buna en iyi örnek olarak Amerikan sineması ?Hollywood? filmleri verilebilir. ABD, Amerikan yaşantısını ve egemen ideolojisini tüm dünyaya Hollywood filmleriyle yaymaktadır. Bu çalışmada, sinema ve ideoloji ilişkisi kapsamında, Ridley Scott'un yönettiği ?Cennetin Krallığı? adlı filmin ideolojik özü incelenerek anlamsal çözümlemesi yapılmıştır. Bu çözümleme de tarihsel sürecin sosyo ekonomik durumu ve kahramanın düşünsel (ideolojik) evrimi üzerine yönetmenin yansıttığı kameranın ideoloji üretim penceresinden yeniden okunması yapılacaktır.
Description
Ideology, so called the science of correct thinking, can be described in general terms as a system of principles which determines the aim of human acts and evaluates the characteristics of the social and physical reality defining the means to reach to that very aim. There are various ideological means like religion (different systems of churches), education (private and state schools), family, law, political system (parties), labour unions, communication (pres, radio-television) and culture (literature, arts, sports) which serves to exercise the state power in the name of the continuation of the sovereign ideology. Cinema, is a branch of art which linked itself to the former branches of arts and which has a language composed of codes and signifiers system. By the means of codes and signifiers it shelters in, thorough the use of many rhetoric it can have more than one meaning other than the connotations and denotations. In this sense, cinema, has the potential to transfer hidden and covered messages with its semiological codes. The relation between cinema and ideology dates back to the 1920?s when the first political movies have been shot. Ideological elements have been used up to now since 1960?s. The best sample of it is the American Cinema, ?Hollywood? movies. USA is expanding its sovereign ideology and American way of life to the whole world through the Hollywood movies. In this work by studying the ideological core of the movie ?Kingdom of Heaven?, directed by Ridley Scott, the meaning analysis of it has been done within the frame of the relation in between cinema and ideology. In this analysis we will re-interpret Scott?s camera which he directed to the socio-economic situation of the historical process and the intellectual (ideological) evolution of the hero thorough the setting up the ideology.
Keywords
Film, Film çözümleme, Film analysis, Gösterge bilim, Semiotics, Sinema, Cinema, İdeoloji, Ideology
Citation