Yayın:
Basel II kriterlerinin Türk bankacılık sistemine etkileri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2011-09
Yazarlar
Polat, Cevahir
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Uluslararası bankalar arasında ortak bir standart oluşturma gereksinimi Basel I standardının düzenlenmesi ve yayınlanması sonucunu doğurmuştur. Basel I uygulamasının yürürlüğe konması 100'den fazla bankayı etkisi altına almış ve kabul etmişlerdir. Fakat Bankacılık sektöründe etkisini yitirmeye başlayan Basel I standardının, tekrardan gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu noktada 2004 yılında Basel II uzlaşısı yayınlanmıştır. Bu yeni uzlaşının risk ölçüm yöntemlerine daha duyarlı olduğu düşünülmekte ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde çeşitli etkilerinin olacağı varsayılmaktadır. Bu uzlaşı için yapılan eleştirilerin başında mevcut ülkelere verilen krediler de yapısal değişikliğin olması ve bu yeni düzenlemenin etkisinin sınırlı olması yaklaşımları gelmektedir. Yeni sermaye standardının uygulamaya geçirilmesinin nedeni; risk yönetimi uygulamalarında, denetim yaklaşımlarında ve uluslararası piyasalarda meydana gelen değişikliklerdir. Bu değişikliklerin sonucuyla, ?Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı?, daha duyarlı risk ölçümüne ulaşma amacı taşıyan bir düzenleme olarak. Basel II uzlaşısı ile birlikte birbirini destekleyen üç ana blok meydana getirilmiştir. Mevcut bloklarla birlikte, kredi riski ölçüm yöntemleri duyarlı hale getirilmiş ve operasyonel risk ölçümü meydana getirilmiştir. Bunun dışında ulusal denetim otoritelerinin denetimlerinin önemi vurgulanmış ve bankaların kamuyu aydınlatma gereklilikleri belirlenerek piyasa disiplini sağlanmıştır. Bu çalışmada bankacılık sektöründe meydana gelen ekonomik krizin Türkiye ve dünyadaki etkileri ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler sonucunda oluşturulan 1988 Basel I Standardı ve ardından Basel II standardına geçiş sağlanmıştır. Basel II' ye uyum sürecinde Türkiye'nin durumu ve bu standardının Türkiye'ye etkisi incelenmektedir.
International banks need to create a common standard of editing and publication of standards has resulted in the Basel-I. The implementation of the application with received more than 100 banks have agreed to under the influence. However, the impact of the banking sector began to wane in Basel I standard, again, thought should be reviewed. At this point, the Basel II Accord was published in 2004. This new consensus is considered more sensitive to risk measurement methods and a variety of effects on developing countries is assumed to be. This agreement at the beginning of the criticisms made available for loans to countries subject to structural change and the impact of this new regulation is limited approach. Because of the passing of risk management practices to implement the new capital standards, supervisory approaches, and changes occurring in international markets. Result of these changes, "Basel II New Capital Accord", which was intended to achieve a more sensitive measurement of risk as an arrangement. Together with the Basel II Accord has been supporting each other in three main blocks. With the existing blocks, put up for sensitive methods of measuring credit risk and operational risk measurement is made with. Apart from this highlighted the importance of national supervisors controls and public disclosure requirements for banks has been determined and market discipline. In this study, occurring in the banking sector, the effects of the economic crisis in Turkey and around the world and generated as a result of arrangements made in this context, the 1988 Basel I to Basel II Standard, and then switch to the standard provided. Turkey's status in the process of compliance with Basel II and examines the effect of this standard to Turkey.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Bankacılık, Ekonomi, Banka Hukuku, Banka kredileri, Banka sermayesi, Banka yönetimi, Bankalar Kanunu, Basel II, Basel kriterleri, Türk bankacılık sistemi, Banking, Economics, Banking Law, Bank credits, Bank capital, Bank management, Banking Law, Basel criteria, Turkish banking system
Alıntı