Publication:
Toplum kültürü ile örgüt kültürü etkileşimi: Türkiye'de bir özel okul çalışanları üzerinde bölgeler arası araştırma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Bıçakçı, Cem

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, araştırmacı Hofstede'nin 1970'li yıllarda başlatmış olduğu ve halen güncellenerek devam eden kültür boyutları araştırma sonuçlarını, Türkiye genelinde bir zincir markaya ait özel öğretim kurumları çalışanları üzerinden test ederek sonuçlarını değerlendirmek ve Hofstede'nin araştırma sonuçlarıyla farklılıklarını incelemektir. Üç ana kısımdan oluşan çalışmanın birinci kısmında kültür kavramı ve toplumsal kültür kavramsal çerçeve açısından ele alınmıştır. İkinci kısımda, örgüt kültürü kavramı incelenmiştir. Çalışmanın son kısmı olan üçüncü kısımda ise araştırmaya yer verilmiştir. Bu kısımda araştırmacı Hofstede'nin uluslararası boyutlarda yapmış olduğu kültür çalışmasının bugünkü sonuçlarını bir özel okul zinciri bazında yineleyip sonuçlarını karşılaştırmak, toplumsal kültür alt boyutları ile örgüt kültürü alt boyutları arasında ilişkiyi inceleyip, örgüt kültürü ve toplumsal kültürün demografik ve coğrafi özellikler bağlamında farklılık gösterip göstermediğini test etmektir. Araştırma, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir özel öğretim kurumları zincirinde çalışan işgörenlere yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde, 549 denekten toplanan verilere göre bulunan sonuçlar detaylı olarak sunulmuştur. Demografik özelliklere yönelik gerçekleştirilen fark analizleri sonucunda, toplum kültürü ve örgüt kültürü boyutlarının bazılarında anlamlı farklar tespit edilmiştir. Toplumsal kültürün örgüt kültürünü etkileşiminde ise toplumsal kültür alt boyutlarının örgütsel kültür alt boyutlarını açıklama oranı düşük tespit edilmiştir.
The main purpose of this study is to replicate Hofstede's community cultural research that was conducted in the 1970s within Turkey and compare the existing results with new findings. The research was conducted on a private school company which has branches throughout the country. The study consists of three chapters. The first chapter covers the concept of culture and national culture and they are discussed in terms of conceptual framework. In the second chapter, the concept of organizational culture is covered and analyzed. The research findings and results are presented in a third chapter which is also the final part of the study. In this section, the aim is to achieve the same or similar results as the original cultural study conducted by Hofstede on an international basis and to compare the results on the basis of private educational institutions, to examine the relationship between national culture sub-dimensions and organizational culture sub-dimensions, and to test whether organizational culture and community culture differ in terms of demographic and geographical features. The research was conducted on employees within a chain of private educational institutions operating across Turkey. The results obtained from the data collected from 549 subjects are presented in detail in the third part of the study. As a result of analyzes conducted for demographic characteristics, significant differences were found in some of the dimensions of community culture and organizational culture. The social culture dimensions are slightly related to the organizational culture dimensions.

Description

Keywords

İşletme, Milli kültür, Örgütsel kültür, Business Administration, National culture

Citation