Publication:
Yıllara yaygın inşaat, taahhüt ve onarım işlemlerinin Türkiye finansal raporlama standartları (tfrs) 15 kapsamında muhasebeleştirilmesi ve uygulama örneği

Date
2019
Authors
Yılmaz Üzmez, Duygu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Ülkemizde son yıllarda hızlı bir ivme kazanan inşaat sektörü Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde önemli bir yere sahiptir. İnşaat işlerinin tamamlanması belli bir zamanı kapsamakta ve bir yıldan kısa ya da bir yıldan uzun süren inşaatlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu duruma bağlı olarak inşaat işlerinin muhasebeleştirilme şekli tamamlanma süresine göre değişmektedir. İnşaat sözleşmelerinde bir takvim yılından daha uzun sürede tamamlanacak olan inşaat ve onarım işleri yıllara yaygın inşaat ve onarım olarak kabul edilmektedir. Yıllara yaygın inşaat işlerinin muhasebe işlemleri TDMS ve TFRS açısından farklılık göstermektedir. Yıllara yaygın inşaatlarda iki yöntem uygulanmaktadır. İşin tam bitim yöntemi ve işin kısmen bitim yöntemi. Gelir Vergisi Kanunu işin tam bitim yöntemini benimserken, TFRS 15 muhasebenin dönemsellik kavramını ön planda tutmakla birlikte aynı zamanda küresel piyasalarda finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini ve analizini sağlamak amacıyla işin kısmen bitim yöntemini benimsemektedir. Gelir Vergisi Kanunu' na göre dönemin kar - zarar hesabı ve aynı zamanda vergi hesaplamaları işin tamamlandığı yıl hesaplanıp finansal tablolara yansıtılırken, TFRS 15' te dönemin kar - zarar hesabı ile vergi hesaplamaları ilgili dönemin finansal tablolarına yansıtılır. Bu çalışmada yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin TDMS' ne ve TFRS 15' e göre muhasebeleştirilmesine yer verilmiş ve aynı zamanda TFRS 15 kapsamında örnek bir uygulama yapılmıştır.
The construction sector which has gained acceleration in recent years in our country has an important place in developing countries such as Turkey. Completion of construction works covers a certain time and constructions are divided into two parts. These are constructions which are completed in less than one year and and lasting more than a year. Depending on this situation types of accounting of construction works changes according to completion time. In construction contracts, constructions and repairing works which will be completed in more than a calendar year are accepted as being spreaded on years constructions and repairing works. Accounting processes of being spreaded on years construction works are different in terms of Uniform Accounting System and Turkish Financial Reporting Standards (TFRS). Two methods are applied at being spreaded on years constructions : method of completely finishing work and method of partially finishing work. While Income Tax Law adopts the method of completely finishing work, TFRS15 gives importance to periodicity concept of accouting and at the same time adopts the method of partially finishing work in order to provide comparability and analysis of the financial statements in the globalizing world. While according to Income Tax Law profit and loss account of current year and also calculation of tax are calculated in the year of completion and reflected to financial statements , at TFRS15 profit and loss account of current year and calculation of tax are reflected to financial statements of related period. In this study being accounted of being spreaded on years constructions and repairing works within TFRS15 and UAS are stated and at the same time a sample application within TFRS15 was made.
Description
Keywords
Citation