Yayın:
Özel Hukuk Alanında Cezai Şart

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2005-07
Yazarlar
Tiryaki, Murat
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın konusu temel olarak Türk Borçlar Hukuku sisteminde düzenlenmiş bulunan cezai şart müessesesini uygulama alanı bulduğu diğer kanun hükümleriyle birlikte incelemeye tabi tutmaktır. Ayrıca 2005 yılında hazırlanan Türk Borçlar Kanunu Tasarısı çerçevesinde değişen veya değişmeyen cezai şart hükümlerine de ilgili bölümlerde yeri geldikçe değinilmiştir. Tezimizin ilk bölümünde, cezai şartın terim, tanım, unsurları, amacı, hukuki niteliği hakkındaki görüşler ve uygulama alanına değinilmiş olup, ikinci bölümünde ise cezai şartın türleri, cezai şart alacağının ileri sürülmesinde muacceliyet şartı ve cezai şartın hükümleri ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde, cezai şart ile zarar arasındaki ilişki ve cezai şartın sona ermesi durumları incelenmiştir. Tezimizin sonuç bölümünde, Yeni Borçlar Kanunu Tasarısında yer alan cezai şart hükümlerinin tarafımızca genel bir değerlendirmesi ve konuyla ilgili görüşlerimiz yer bulmuştur.
The subject of this study, mainly, analyse the statute of penal clause which takes place in Turkish contract law also with the other branches of law. And also the changes or nonchanges in Draft of Turkish Contract Law about penal clause will be touched on, by the related parts, with this study. In first chapter of this study, the concepts and the implementation about the terminologic definition, elements, aim and legal attribution of penal clause will be explained, and in second chapter the types of penal clause, necessarity of accelaration clause and legal articles of penal clause will be explained, and in the third and last chapter the relatonship between the penal clause and loss, and the expire of penal clause will be explained finally. In the part of result of this study, the legal decision of penal clause in Draft of Turkish Conctracy Law will be analysed generally and our concept about this subject will be presented.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Hukuk, Özel Hukuk Alanında Cezai Şart, Cezai Şart, Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Cezai Şart, Law, Penal Clause In Private Law, Penal clause, Penal Clause İn The Draft Of Turkish Contract Law
Alıntı