Yayın:
Türk inşaat sektöründe benlik (özerk- ilişkisel), prestij ve özdeşleşme algısının işten ayrılma niyeti üzerine etkileri

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-06
Yazarlar
Uğural, Mehmet Nurettin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Proje ve Yapım Yönetimi Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu çalışmanın amacı inşaat sektöründe benlik (özerk, ilişkisel), prestij ve özdeşleşme algılarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini, bütüncül bir yaklaşımla ortaya koymak ve Türkiye'deki durumu analiz etmektir. Araştırmanın alan çalışması, inşaat sektöründe çalışan 441 beyaz yakalıya anket uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modeli ile birlikte çeşitli istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak sınanmıştır. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın konusu, amacı ve önemi belirtilerek böyle bir araştırmaya ihtiyaç duyulma nedenleri ve araştırma ile elde edilmek istenen sonuçlar ortaya konulmuştur. İkinci bölümde araştırmanın kavramsal çerçevesi çizilmiş ve araştırmada kullanılan değişkenler belirtilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi açıklanmış, araştırmanın modeli, soruları ve hipotezleri ortaya konularak, hipotezlerin dayandığı kuramsal gerçekler irdelenmiştir. Dördüncü bölümde araştırma verileri yapısal eşitlik modeli ve istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiş ve yapılan saha araştırmasından elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Beşinci ve son bölümde araştırma bulguları değerlendirilerek araştırmanın sonuçları ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular incelendiğinde, benlik (özerk, ilişkisel) algısının diğer tüm değişkenler üzerinde etkisi olduğu, prestij ve özdeşleşme algılarının da, işten ayrılma niyetini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca, benlik (özerk, ilişkisel) algısının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde prestij ve özdeşleşme algılarının aracılık rolü olduğu görülmüştür. Bireylerin demografik özelliklerinin, araştırmada incelenen değişkenlerin bir kısmı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Tüm bulgular değerlendirildiğinde, benlik (özerk, ilişkisel) algısının çalışanların prestij ve özdeşleşme algılarını etkilediği; bu algıların da bireylerin işten ayrılma niyetini üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Açıklama
This study aims to determine the self-construal (individual, relational), prestige and commitments perceives on turnover intention with a holistic approach and analyze the situation in Turkiye. The field study of the research is fulfilled by carrying out questionnaires at 441 white-collar workers of the construction sector. The relationship of variables that takes place in the study is tested with structural equation modeling and various statistical analyses. The thesis includes five chapters. In the first chapter; subject, objectives and importance of research is given and it's argued that why we need to this research and desired results of the research. In the second chapter theoretical framework and variables of the research is given. In the third chapter methodology of the research is defined and research questions, hypothesis, and the facts of hypothesis explained. The fourth chapter consists of analysis of the research with structural equation modeling and statistical analyses. The last chapter, in section five finding of the research is reported. The findings showed that self-construal (individual, relational), had an effect on all other variables moreover prestige and commitment perceptions had an effect on turnover intention. In addition to this, prestige and commitment perceptions had a mediation role at the effect of self-construal (individual, relational) perception on turnover intention. The demographic characteristics of individuals were seen to be effective on the some parts of research variables. Evaluating the findings as a whole, it is identified that the self-construal (individual, relational), had an effect on prestige and commitment perceptions, and these perceptions had an effect on turnover intention.
Anahtar kelimeler
İnşaat Mühendisliği, Civil Engineering
Alıntı