Publication:
Tasarım hakkının gaspı

Date
2020
Authors
Askarova, Narmin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Tasarım, fikri bir çalışman neticesinde yaratılan bir ürünün tamamı veya ürünün bir parçası üzerinde olan süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme ya da esneklik gibi, insan duyuları sayesinde algılanan muhtelif unsur ve özelliklerden ibaret bir bütündür. Bu tanım çerçevesinde tasarım, kısaca bir ürünün görünümü olarak tanımlanabilir. Tasarım kavramı uzun bir süredir Türk Hukuku'nda mevcut olmaktadır. Tasarımla ilgili ilk özel düzenlemeye 1995 yılında mevzuata dahil edilmiştir. Tasarımla ilgili kabul edilmiş tüm düzenlemelerde tasarım hakkının korunmasına ilişkin hükümler yer almıştır. Tasarım hakkına yapılan gasp ile ilgili düzenlemeler de tasarım hakkının korunmasına yöneliktir. Gasp, tasarım üzerinde hakkı bulunmayan veya tek başına hak sahibi olmayan kişinin, hak sahibi olmak için başvuruda bulunması veya hak sahibi kabul edilecek bir hukuki konuma gelmesidir. Gasp halinde, tasarımın gerçek hak sahibi, gasp edilen tasarım hakkının kendisine ait olduğunu ileri sürerek dava açabilmektedir. Bu davalar, devir, hükümsüzlük ve tecavüz davalarıdır. Aynı zamanda Kanun'la gerçek tasarım hakkına tanınmış talepleri de ileri sürebilmektedir. Çalışmamız tasarım hakkının gaspı konusu ile ilgilidir. Çalışmamızda konu 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde ele alınmıştır. Yeri geldikçe eski düzenlemelere de mukayeseli şekilde değinilmiştir.
The design is a whole consisting of various elements and features perceived by the human senses of the decoration on the whole or part of a product created as a result of an idea, such as line, shape, color, texture, material or flexibility. Within this definition, the design can be briefly defined as the appearance of a product. The concept of design has been present in Turkish Law for a long time. It was incorporated into the first special regulation on design in 1995. In all accepted regulations regarding the design, provisions regarding the protection of the design right were included. The regulations regarding the extortion made to the design right are also aimed at protecting the right to design. Usurp is the person who does not have the design right or who does not have the right alone, to apply to be the right owner or to become a rightful legal position. In case of extortion, the real right owner of the design can file a lawsuit claiming that the extorted design right belongs to him. These cases are transfer, invalidity and violation cases. At the same time, with the Law, it can claim claims that are recognized for the true design right. Our thesis is about the usurpation of the design right. In our thesis, the subject has been handled within the framework of Industrial Property Law No. 6769. Older arrangements have been mentioned comparatively, as appropriate.
Description
Keywords
Citation