Publication:
Halka açık anonim ortaklıklarda yönetim kontrol değişikliği ve çağrı

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-08
Authors
Doğru, Halil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Halka açık anonim ortaklıklarda yönetim kontrol değişikliği ve çağrı konulu doktora tezinin hazırlanması aşamasında bu kavramlara ilişkin genel bilgiler verildikten sonra yoğun olarak yönetim kontrolünün değişmesi (Takeover) kavramı incelenmiştir. Halka açık anonim ortaklıklarda yönetim kontrolünün değişmesine Türkiye'de sıklıkla rastlanılmadığından, Takeover olaylarının yoğun olarak yaşandığı Amerika ve İngiltere'deki durum ve tarihsel süreç ayrıntılı olarak incelenmiştir. Takeover kavramı yasal düzenlemeler ve mahkeme içtihatları ışığında söz konusu ülkeler bazında farklı bölümler oluşturulmak suretiyle ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Amerika ve İngiltere'de Takeover kavramının ortaya çıkışı ve sonrasında iki ülkede yürürlüğe konan yasal düzenlenmeler açıklanırken iki ülkenin de konuya bakış açıları üzerinde durularak, bu ülke hukuklarının Takeover'a yaklaşımları irdelenmiştir. Takeover'ı düzenleyen başlıca kurallar olmaları sebebiyle Amerika'daki William Act ve İngiltere'deki Code Kuralları da tez kapsamında incelenmiştir. Bu iki ülke dışında Avrupa Birliği'nin (AB) Takeover'a ilişkin Direktifi doğrultusunda AB hukukunun Takeover'a yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Tezin son bölümünde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No. 44 Tebliği ve TTK hükümleri çerçevesinde yönetim hakimiyeti değişikliğine ilişkin düzenlemeler incelenmiştir.


During the preparation of Ph.D thesis of which the subject is merger, acquisition and bid in the publicly held joint-stock corporations, after giving general information related these notions, the notion of change of management control (Takeover) is intensively examined. As the change of management control in the publicly held joint-stock corporations is not a common case in Turkey, the historical process and the situations in the USA and UK where Takeover cases are intensively experienced are examined in detail. In the light of regulations and case law, the notion of takeover is discussed in detail by creating different chapters related the countries in question. While the emergence of the notion of takeover in the USA and UK and the regulations that are put into effect are explaining, the approaches of the American and English laws are researched by emphasizing on the perspectives of the two countries on the subject. The William Act in the USA and the Takeover Code in the UK are studied in the thesis for the reason that they are the main rules that governing Takeover. Besides of these two countries the approach of the EU law to the takeover is emphasized in accordance with the EU Directive related takeover. In the last chapter of the thesis, the regulations related to the change of management control are examined within the frame of the provisions of the Capital Markets Law, Capital Markets Board Comminiqué Serial: IV No. 44 and Turkish Commercial Law.

Description
Keywords
Hukuk , Amerika Birleşik Devletleri , Anonim ortaklıklar , Anonim şirketler , Değişim , Halka açık ortaklıklar , Sermaye Piyasası Kanunu , Yönetim kararları , Yönetim kontrol sistemi , Çağrıda bulunma yükümlülüğü , Özel Hukuk , İngiltere , Şirketler , Law , United States of America , Incorporated companies , Share holders , Change , Public held companies , Capital Market Law , Management decisions , Management control system , Mandatory takeover bids , Civil Law , England , Companies
Citation