Yayın:
Örgütsel Bağlılık ile Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2015-07
Yazarlar
Sevimli, Hakan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Bu araştırmanın amacı örgütsel bağlılık ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın diğer amacı ise bu iki değişken arasındaki ilişkinin cinsiyet, yaş, kıdem, öğrenim durumu, eğitim verilen kademe ve mesleki deneyim değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu tez çalışmasında kullanılan veriler Bursa ilinde bir semtte bulunan, devlet okullarında çalışan öğretmenlerden gönüllülük esasına göre elde edilmiştir. Anketler, 1 ile 12. sınıf seviyeleri arasında derslere giren toplam 159 öğretmene uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, örgütsel bağlılık ile psikolojik iyi olma arasında pozitif yönlü düşük seviyede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Erkeklerin duygusal ve normatif bağlılık düzeyi anlamlı şekilde kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim verdikleri kademeye bağlı olarak örgütsel bağlılık ve alt boyutlarında farklılık gösterip göstermediğini saptamak için yapılan analiz sonucunda duygusal bağlılık ve normatif bağlılık altboyutlarında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. Araştırma sonucunda özerklik ve çevresel hakimiyet altboyutlarında erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre anlamlı şekilde daha yüksek ortalamaya sahip oldukları saptanmıştır. Yine çalışma sonucunda diğerleriyle olumlu ilişkiler alt boyutunda lisansüstü mezunu olan öğretmenlerin lisans mezunu olanlara göre anlamlı şekilde daha yüksek ortalama elde ettikleri bulunmuştur.
The aim of this study is to examine the relationship between organizational commitment and psychological well-being. Another purpose of the study is to examine whether there is significant difference between these variables in terms of sex, age, seniority, educational background, teaching institution and professional experience. The research data is gathered from the teachers working in state schools in a district of Bursa province. The questionnaires are applied to 159 teachers who are having courses between 1st and 12th grades. After analyzing the data, it has been found out that male's normative and emotional commitment level is significantly superior than that of female's. When it is analyzed if there is a difference in organizational commitment level and its subgroups related to the institutions of teachers, it is observed that there is significant difference between the subgroups of emotional commitment and normative commitment. At the end of the study, it is observed that male teachers' mean scores in autonomy and environmental dominance is significantly higher than female teachers' mean scores. It is also observed that teachers with master's degree have higher mean scores than the teachers with bachelor's degree in the subgroup of positive relationships with others.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Psikoloji, Psychology
Alıntı