Publication:
Türk Hukuku' nda "hasta hakları" kavramı ( hukuki nitelik ve sonuçları )

Date
2008-06
Authors
Güllüoğlu, Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Kisilik Hakkı olarak öngörülen Hasta Hakkı Türk hukuk sistemin de kanun hükmünde düzenlenmesi gereken önemli bir meseledir. Uluslar arası bildirgeler ısığın da düzenlenmis olan Hasta Hakları Yönetmeliği az da olsa hasta- hekim, hasta- hastane arasında ki husumetlerin çözümünde büyük bir etken olusturmaktadır. Yaptığımız bu çalısma ile hasta hakkı kavramının Türk hukuk sisteminde ki yeri ve önemi bir kez daha belirginlestirilmistir. Hastaların haklarının olduğu ve bu hakların Anayasa ile korunduğu göz ardı edilmeyecek bir meseledir. ?nsan hakları evrensel beyannamesin de bile kimsenin vücut bütünlüğü kendi rızası olmadan engellenemez, devredilemez bir hak olduğu belirtilmektedir. Bu çalısma bu beyannameden yola çıkarak hazırlanmıstır. Tezin birçok bölümün de uluslar arası bildirgelerden ve hasta hakları yönetmeliğinden bahsedilmistir. Bu maddeler ısığın da konu daha açık hale getirilmeye çalısılmıstır. Anahtar Sözcükler : Hasta Hakkı, Kisilik Hakkı, Bildirgeler, Hasta Hakları Yönetmeliği, Hasta-hekim, Hasta-Hastane, Hastanın Rızası.
Patient rights, foreseen as personal rights, constitute a very important matter which has to be enacted in Turkish Legal System. The Regulation of Patient Rights arranged in light of international declarations submits a lot of solutions about the disputes between the patient and the doctor, the doctor and the hospital. We set off one more time the place and the importance of the patient rights in the Turkish Legal System with the present study. It can not be disregarded that the patients have rights and these rights are protected by the Constitution of Turkey. It is even specified in the Universal Declaration of Human Rights that nobody?s body can be touched out of his own consent and this right is nonassignable. The present study is prepared in light of this declaration. In many parts of the study, we mentioned the international declarations and the Universal Declaration of Human Rights. In this way, we tried to enlighten the subject. Key Words : Patient Rights, Rights of Prsonality, Reports, Patient Rights Regulations, Patient- Doctor of Medicine, Patient- Hospital, Patirnt Approval
Description
Keywords
Hukuk, Law
Citation