Publication:
Curriculum Development Based on Students’ Language Needs at a Vocational High School

Date
2017
Authors
Aktaş, Nezaket Birgül
Doyran, Feyza
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
The main goal of the study was to investigate the English language needs of 10th grade students at a Vocational High School and evaluate the existing language program to determine whether the current curriculum, syllabus, materials, and teaching activities meet their needs. The secondary aim was to propose a new curriculum in the light of the findings. Both quantitative and qualitative research methodologies, based on questionnaires and an interview, were used in this study. Four hundred and twenty six students (23 females and 403 males) attending different specific study fields; namely motor, metal, computer, electric, and eight English language teachers at the school participated in this study. The results indicated that students would like to master their speaking and listening language skills through technological equipment, technical books, visual and authentic materials. In addition, both students and teachers agree that an ESP course should be implemented in this school because the existing curriculum does not meet the needs of the students.
Bu çalışmanın amacı, meslek lisesinde okuyan 10. sınıf öğrencilerinin İngilizce di l ihtiyaçlarını araştırmak ve şu an İngilizce dersinde kullanılan araç-gereçlerin, yöntem ve tekniklerin, içeriğinöğrencilerin dil ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek ve bulgular doğrultusunda özel amaçlıbir dil eğitimi programı önermektir. Bu çalışmada, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın anketi metal, motor, elektrik, bilgisayar bölümünde okuyan yirmi üç kız öğrenci ve dört yüz üçerkek öğrenciyle birlikte okulun sekiz İngilizce öğretmenine uygulandı. Uygulanan ihtiyaç belirleme anket sonuçlarına göre öğrenciler gelecekteki kariyerlerinde yabancı müşterilerle ve alanlarındaki uzman kişilerle iletişime geçmek için konuşma ve dinleme dil becerilerini geliştirmek istiyorlar. Sınıfta bu dil becerilerinin kazanımı için de çeşitli teknolojik araçların, görsel araç-gereçlerin, kendi alanlarında hazırlanmış bir teknik kitabın ve gerçek yaşamdan alınmış makale ve yazıların olmasını istiyorlar. Öğretmenlere ve öğrencilere uygulanan anketin ve mülakatların sonucu, Özel Amaçlı İngilizce Programının bu okulda uygulanması konusunda hemfikir olduklarını gösterdi. Ayrıca öğrencilerin ş imdiki mevcut durumdan, ders kitabından, ders içi aktivitelerinden, ders araç-gereçlerinden memnun olmadıkları da ortaya çıktı.
Description
Keywords
ESP/English for specific purposes, needs analysis, Brown’s systematic approach, curriculum evaluation, curriculum development, Özel amaçlı İngilizce dersi, ihtiyaç analizi, Brown’ın sistemli yaklaşımı, eğitim programı değerlendirme, eğitim programı geliştirme
Citation