Publication:
Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığının Boş Zaman Can Sıkıntısı Tarafından Yordanması

Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırmada ergenlerin boş zaman can sıkıntısı ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin ele alınması amaçlanmıştır. Ayrıca oyun bağımlılığının cinsiyet, algılanan anne-baba tutumu ve akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ergenler İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu ile Boş Zaman Can Sıkıntısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 258 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan analizler sonucunda erkeklerin dijital oyun bağımlılığı düzeylerinin kızlarınkinden; otoriter tutumla yetiştirildiklerini düşünen ergenlerin demokratik tutumla yetiştirildiklerini düşünenlerden ve akademik başarısı düşük olan ergenlerin orta ve yüksek olanlardan anlamlı şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Boş zaman can sıkıntısının alt boyutu olan yetkinlik ve motivasyon cinsiyet ile birlikte oyun bağımlılığının %16’sını açıklamıştır. Dijital oyun bağımlılığı için öncelikli olarak cinsiyet ardından da yetkinlik, anlamlı yordayıcılar olarak bulunurken, motivasyon anlamlı bir yordayıcı olarak bulunmamıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre ergenleri dijital oyun bağımlılığından korumada ailelere önemli görevler düşmektedir.
In this study, it was aimed to address the relationship between adolescents' leisure boredom and digital game addiction. In addition, whether game addiction differentiates according to gender, perceived parental attitude and academic achievement was examined. The Short Form of the Dijital Game Addiction Scale for Adolescents and the Leisure Boredom Scale were used as data collection tools. The sample of the study consists of 258 high school students. As a result of the analysis, it was observed that the digital game addiction levels of boys were higher than girls; As a result of the analyzes made, the digital game addiction levels of boys are higher than girls. Adolescents who think that they are raised with an authoritarian attitude are higher than those who think they are raised with a democratic attitude and adolescents with low academic achievement are higher than medium and high levels. Competence and motivation, which are the sub-dimensions of leisure boredom, explained 16% of game addiction along with gender. While firstly gender and then competence were found to be significant predictors for digital game addiction, motivation was not found to be a significant predictor. According to the results of this research, families have important duties in protecting adolescents from digital game addiction.
Description
Keywords
Dijital Oyun Bağımlılığı, Boş Zaman Can Sıkıntısı, Ergenlik
Citation
BİNGÖL T, EKER H (2022). ERGENLERDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ BOŞ ZAMAN CAN SIKINTISI TARAFINDAN YORDANMASI. Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 110 - 118. 10.24315/tred.876441