Publication:
X ve Y kuşağında örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Özkaynak, Hilal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu tez çalışmasının amacı X ve Y kuşağına ait bireylerin örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık kavramlarına bakış açılarını araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.Araştırma kapsamında X kuşağı ve Y kuşağına ait çalışanlar üzerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu iki kuşağın örgütsel adalet ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için Anova analiz tekniği kullanılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde örgütsel adaletin tanımı yapılarak, adalet kavramı, örgütsel adalet kavramı ve önemi, teoriler, boyutları, örgütsel adaleti etkileyen kurallar, örgütsel adaletin sonuçları incelenmiştir. İkinci bölümde örgütsel bağlılık kavramı, detay ve sonuçları incelenmiştir. Üçüncü bölümde kuşak kavramını oluşturan etkenler, kuşak kavramının tanımı, kuşakların sınıflandırılması incelenmiştir. Son bölümde ise X ve Y kuşağı çalışanlarının örgütsel adalet ve örgütsel bağlılıklarının arasında bir ilişki durumu incelenmiş ve araştırmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, x ve y kuşağındaki çalışan bireylerin örgütsel bağlılık kavramına bakış açıları örgütsel adalet kavramındaki değişime bağlı olarak artış yada azalış göstermektedir.


The purpose of this thesis study is to investigate the relationship between the individuals of the generations X and Y in terms of organizational justice and organizational commitment. Within the scope of the study, a survey was conducted on employees of generation X and generation Y. Anova analysis technique was used in order to determine the relationship between organizational justice and organizational commitment of these two generations. This study consists of three parts. In the first part, the definition of organizational justice, the concept of justice, the concept of organizational justice and its importance, theories, dimensions,the rules affecting organizational justice and the results of organizational justice are examined. In the second part, the concept of organizational commitment, its detail and results are examined. In the third part, the factors that constitute the concept of generation, the definition of the concept of generation and the classification of the generations are examined. In the last part, the relationship between organizational justice and organizational commitment of X and Y generation employees was examined and the results of the study were evaluated.

Description
Keywords
İşletme , Business Administration
Citation