Publication:
Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Taksir

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12
Authors
Saygılar, Yasemin Filiz
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan taksire ilişkin düzenlemenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. Taksir konusu suç genel teorisi içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Özellikle ilerlemekte olan teknoloji, endüstriyel faaliyetler ve artan insan nüfusu ile birlikte, günlük hayatta yaşanan tehlikeler de geçmişe oranla artmış, bu şekilde taksirli suçlar alanında da büyük oranda artış yaşanmıştır. Taksirle işlenen fiiller faaliyet alanlarına göre çeşitlilik arz ederler. Buna göre, trafik kazalarından kaynaklanan taksirli suçlarla birlikte, tıp mesleğinin icrasından doğan taksirli suçlar ve iş kazalarında ortaya çıkan taksirli suçlar söz konusu olabilir. Çalışmamızda sadece suç genel teorisi çerçevesinde genel hükümlere ilişkin olmak üzere TCK m.22 incelenerek, TCK'nın özel hükümler kısmında yer alan taksirli suçlar örnek vermek suretiyle ele alınmıştır. Çalışmamızın ?kusurluluk ve taksir? başlıklı ilk bölümünde, ceza sorumluluğunun esasını oluşturan kusurluluk ele alınmış, kast ve taksirle olan ilişkisi ortaya koyulmuş ve ceza hukuku öğretisinde mevcut olan taksir hakkındaki çeşitli teoriler incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde, taksir kavramının tarihçesi ve karşılaştırmalı hukukta mevcut olan taksire ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır. Türk Ceza Hukukunda taksire ilişkin düzenlemeler ise üçüncü bölümde yer almaktadır. Bu bölümde, 5237 sayılı TCK'da yer alan taksirle ilgili düzenleme dikkate alınmak suretiyle taksirin unsurları incelenerek, taksirin türlerine TCK m.22 ışığında yer verilmiş; taksirin derecesi, taksirli suçlarda iştirak, taksirin somut olayda gerçekleşme şekilleri, şahsi cezasızlık sebebi ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplerin taksirli suçlardaki etkileri ile kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerin taksirli suçlardaki etkileri konuları incelenmiştir. Bu şekilde çalışmamızda özellikle taksirin hukuki esası konusunda yaşanan tereddütler üzerinde durularak konu açıklanmaya çalışılmış ve sistem olarak ceza hukukunda sorumluluğun temelini oluşturan kusurluluk kavramından yola çıkılması gereği benimsenmiştir. Bununla birlikte uygulamada büyük önem taşıyan bilinçli taksir ve olası kast arasındaki farklılıklar üzerinde de durulmuştur.
Description
This thesis attempts to demonstrate the legislation regarding the negligence issue in the new Turkish Criminal Code, which constitutes a significant part of the general provisions of the criminal code. Particularly with advancements in tecnology, industrial activities and increasing numbers of population, risks of daily life have resulted in considerable growth in crimes committed through negligence. Negligence varies due to different fields of activities, such as accidents in traffic, in medical practice and industrial injuries. The aim of this thesis is to examine art. 22 of the Turkish Criminal Code within the framework of the general theory of crime. Thus negligently committed crimes formulated in the part of special provisions have been studied by using examples. This research proceeds as follows. In the first part titled ?Culpability and Negligence?, culpability has been studied as the basis of criminal liability, and its relation to intent and negligence has been stated. In this part it is also included different theories of negligence existing in the criminal law doctrine. In the second part, the history of the concept of negligence and regulations regarding negligence in the comparative law. Regulations about negligence related crimes in the Turkish Penal Code are examined in the third part of the thesis. Elements of crimes committed by negligence have been studied from the view point of TCK while types of negligence are brought into focus through art.22 of TCK. Degree of negligence, participation to crimes of negligence, ways of occurance of negligence, reason for personal penal immunity and personal facts resulting in the reduction of the punishment and their affects on negligent offences through elimating culpability have been studied. In this way we have especially focused on the controversies about the legal basis of negligence and thus we have concluded that concept of culpability should be our starting point. Furthermore, differences between concious negligence and recklessness have been studied due to their importance in practice.
Keywords
Cezai Sorumluluk, Criminal Liability, Taksir, Negligence, Türk Ceza Hukuku, Turkish Criminal Law, Türk Ceza Kanunu, Turkish Penal Code
Citation