Publication:
Ortaokul Yöneticilerinin Cam tavan Sendromuna İlişkin Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşma Durumunun İncelenmesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Orbay, İlkay
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu araştırma, ortaokullarda çalışan okul yöneticilerinin cam tavan sendromuna ilişkin algılarının tespiti ve bu algıların farklı demografik değişkenlere göre farklılaşma durumunun incelenmesi amacı ile yapılan tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren İstanbul ili Avrupa yakasındaki ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında görevli okul yöneticileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Avrupa yakasındaki toplam resmi ortaokul ve imam hatip ortaokulu sayısının %10'unu temsil edecek şekilde, random yoluyla seçilen dört ilçedeki 74 ortaokul ve imam hatip ortaokulunun müdür ve müdür yardımcıları oluşturmaktadır. Bu araştırmada verilerin toplanması amacı ile yargısal ölçmelerden yararlanılmış ve Likert tipi ölçme aracı tercih edilmiştir. Karaca (2007)'nın "Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma" başlıklı tezinde geliştirdiği ve kullandığı veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci kısımda araştırmaya katılanlara ait demografik değişkenlere ilişkin sorular, ikinci kısımda ise cam tavana ilişkin sorular bulunmaktadır. 5'li Likert tipi olarak düzenlenmiş olan ikinci kısım toplam 38 sorudan oluşmaktadır. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizlerde non parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular cam tavan sendromunu kadınların daha fazla yaşadığını göstermiştir. Cam tavana ilişkin araştırmaların daha geniş kitlelerde ve farklı değişkenlerle tekrarlanması önerilebilir.
This study is a screening model research carried out on the purpose of identifying the perspectives of secondary school principals on glass ceiling syndrome and analyising the relations of these perspectives with different demographic variables. The population of the research consists of school principals working in secondary schools in European side of Istanbul during 2016-2017 Academic year. The principals and vice-principals of 74 secondary schools in four districts, which were chosen randomly for representing 10% of the number of formal secondary schools in European side of Istanbul, form the samples of the research. In this research, judgement measurement and Likert type scale were used with the aim of data collection. As a means of data collection, the questionnaire Karaca (2007) formed in her thesis was used. The first section of this questionnaire includes the questions related to demographic variables of the participants and the second section contains the questions related to the glass ceiling. There are 38 questions which are arranged according to 5 point Likert type scale in second edition. The questions are presented in a structure that contains seven factors. The data were evaluated in SPSS 16.0 in computer environment. The tests of Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H which are non parametric tests were used.
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training
Citation