Publication:
Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişki

Date
2021
Authors
Tekin, Esin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada genel tarama modellerinden betimsel nitelikte ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul Bakırköy ilçesidir. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 öğretim yılında İstanbul ili Bakırköy ilçesine bağlı devlet ve özel okullarda görev yapan 124 kadın, 132 erkek olmak üzere toplam 256 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak örgütsel affedicilik ölçeği ve duygusal zeka özelliği ölçeği- kısa formu (DZÖÖ-KF) kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t -Testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeylerinin yaş, cinsiyet, çocuk sahibi olma, mesleki kıdem, medeni durum, okul türü ve kademesi değişkenlerine göre istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin duygusal zeka düzeylerinin yaş, cinsiyet ve çocuk sahibi olma değişkenlerine göre farklılaşmadığı ancak bazı alt boyutlarındaki farkların ise anlamlı olduğu görülmüştür. Medeni durum, mesleki kıdem, okul türü ve kademesi değişkenlerine göre ise istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel affedicilik düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasında istatiksel açıdan pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygusal zekanın, örgütsel affedicilik anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The aim of this study is to determine the relationship between teachers' organizational forgiveness levels and emotional intelligence levels. In this study descriptive correlational survey model was used. The population of the study is in Bakırköy district, İstanbul. The sample of the study includes 124 female and 132 male teachers with a total of 256 teachers working at state and private schools in Bakırköy, İstanbul in 2020-2021 academic year. As data collection tool organizational forgiveness scale and emotional intelligence feature scale-short form (DZÖÖ-KF) were used. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), correlation and multiple linear regression analysis were used to analyze the data obtained from the study. The findings of the study revealed that teachers' organizational forgiveness was at a normal level, whereas their emotional level was high. According to age, gender, having children, professional seniority, marital status, school type and level variables statistically significant differences were found in teachers 'organizational forgiveness levels. It was observed that the emotional intelligence levels of the teachers did not differ according to the variables of age, gender and having children, but the differences in some sub-dimensions were significant. Statistically significant differences were found according to marital status, professional seniority, and school type and level variables. Based on the result of the study, a statistically positive significant correlation was found between teachers' organizational forgiveness levels and emotional intelligence levels. Additionally, it was concluded that emotional intelligence is a significant predictor for organizational forgiveness.
Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim, Education and Training
Citation