Publication:
COVID-19’un Yiyecek İçecek İşletmelerine Olan Etkisi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Doğuş Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Covid-19, dünya çapında yiyecek içecek işletmelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etkilerin yiyecek içecek işletmelerinin sahip olduğu komplike yapısı itibari ile geniş çaplı incelenmesi gerekmektedir. Araştırmanın amacı İstanbul’da bulunan yiyecek içecek işletmelerinde Covid-19 pandemisinin etkilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda 57 yiyecek içecek işletmesi ile derinlemesine yapılan görüşmeler Maxqda 2021 desteği ile betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu veriler ışığında ekonomik etkiler, menüye etkisi, işgücüne etkisi, ürün tedariğine etkisi ve tüketici tercihlerine olan etkisi olmak üzere 5 ana temaya ulaşılmıştır. Bu temalar ile pandeminin yiyecek içecek işletmelerine genel anlamda yarattığı olumsuz etkileri ortaya koymaktadır. İşletmeler ekonomik anlamda büyük zorluklar yaşamaktadır. Bununla birlikte pek çok ürün için tedarik sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Pandemi ile değişen tüketici davranışları işletmelerin, hem menülerinde değişikliğine gitmesine sebep olmuş hem de paket servis hizmetini mecbur hale getirmiştir. İşletmelerin özellikle sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde aldığı paket servis, web sitesinden sipariş imkanı gibi yenilikler işletmelerin geleceğe ayak uydurmasında önemli adımlar olmakla birlikte işten çıkarma, zorunlu izin kullandırma gibi uygulamalar sektördeki tecrübeli iş gücünün kaybına sebep olmaktadır. Nitekim, alınan önlemlerin yetersizliği ve pandeminin beklenenden uzun süre devam etmesi gibi sebepler ile görüşülen işletmelerden 3 tanesi kapanmıştır.
Covid-19 has significantly affected Food and Beverage Businesses worldwide. These effects need to be studied extensively due to the complicated nature of food and beverage businesses. The aim of the research is to reveal the effects of the Covid-19 pandemic on Food and Beverage enterprises located in Istanbul. In this context, in-depth interviews with 57 Food and Beverage businesses were subjected to descriptive analysis with the support of Maxqda 2021. In the light of these data, 5 main themes have been reached: economic effects, effect on menu, effect on workforce, effect on product supply and effect on consumer preferences. With these themes, it reveals the negative effects of the pandemic on food and beverage businesses in general. Businesses are experiencing great economic difficulties. However, supply problems arise for many products. Changing consumer behavior with the pandemic has caused businesses to change their menus and made takeaway service compulsory. Innovation, such as package service, ordering from the website, which businesses receive especially during periods of curfews, is important steps in keeping pace with the future, while practices such as layoffs, mandatory permits, are leading tok the loss of experienced workforce in tehi industry. As a matter of fakta, 3 of the businesses that were interviewed were closed due to the inadequacy of the measures taken and the persistence of the pandemic for longer than expected.
Description
Keywords
Covid-19, Pandemi, Yiyecek İçecek İşletmeleri, Ekonomik Etki, Tüketiciye Etki
Citation
KOÇAK Y, TEKELİ H (2022). COVID -19’UN YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNE OLAN ETKİSİ. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 23(COVID-19 Özel Sayısı), 281 - 301. 10.31671/doujournal.1041655