Publication:
Stratejik yönetimde Swot Analizi ve bir işletmede uygulanması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Erol, Yunus

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Konu edinilen çalışmanın referans aldığı nokta, sürekli değişen ve dinamik olan, sınırların kalktığı piyasa şartlarında işletmelerin, bulunduğu durumu ve çevreyi iyi analiz edip elde ettiği bulgular sonucu gerekli eylemlerin oluşturulmasına yönelik bir stratejik planı içselleştirmeleridir. Stratejik yönetimin de en önemli aşaması SWOT analizi yapılmasıdır. SWOT analizinin en önemli özelliği organizasyonun kendi içerisindeki durumunu ve organizasyonun dışarısındaki var olan durumunu ortaya koyup değerlendirmesini sağlamasıdır. Organizasyonel başarı için organizasyondaki yapı ve sistemin, çalışanların durumunun, çevre ve çalışma ortamının, teknoloji yapısının, müşteri profilinin, organizasyon kültürünün, performans göstergelerinin, enformasyon akışının vb. tüm unsurların dikkate alınması gerekir. Organizasyonlarda uygun metotla, etkin yapılacak bir SWOT analizi ile stratejik yönetime geçiş kolaylaşacak ve doğru stratejiyi uygulama şansı artacaktır. Ülkemizde stratejik yönetim çok uluslu firmalar, holdingler, kamu kuruluşları gibi organizasyonlarda kullanım yeri bulurken henüz küçük ve orta ölçekli firmalarda uygulama alanı bulamamıştır. Detaylı bir stratejik planlamayı yapabilecek bilgi ve deneyimden yoksun organizasyonlar için SWOT analizi stratejik yönetime geçiş aşamasını oluşturabilir.
he reference point of the study is that under the market conditions constantly changing and dynamic and where the boundaries are removed, enterprises interiorize a strategic plan for the establishment of necessary actions as a result of the findings considering the conditions and the environment they belong to. The most important stage of strategic management is SWOT analysis. The most important feature of the SWOT analysis is that it enables the organization to assess and evaluate its status within and out of the organization. For organizational success, all elements must be taken into account such as the structure and system in the organization, the status of employees, environment and working conditions, technology structure, customer profile, organizational culture, performance indicators, information flow etc. With the appropriate method in organizations, the transition to strategic management with an effective SWOT analysis will be easier and the chance to implement the right strategy will increase. While strategic management in our country has gained ground in organizations such as multinational companies, holdings and public institutions, it has not yet come into prominence in small and medium-sized companies. For organizations lacking the knowledge and experience to carry out a detailed strategic planning, SWOT analysis can manage the transition stage to strategic management.

Description

Keywords

Stratejik Yönetim, Swot Analizi, Yönetim, İşletmeler, Strategic Management, Swot Analysis, Management, Businesses

Citation