Publication:
Sınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-04

Authors

Koç, Mehmet Hilmi

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışmadasınıf öğretmenlerinin etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma eylem araştırması olarak desenlenmiş olup nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışma grubunu, özel bir okulda görev yapan dokuzsınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak görüşme, gözlem ve anket yöntemlerinden yararlanılmıştır. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş; anketten elde edilen verilerin betimsel istatistikleri çıkarılmış ve eşleştirilmiş örnekler t testi ile öntest ve sontest sonuçları ortaya konulmuştur.Eylem planının uygulanması sonucunda, uygulama öncesine göre, etkinlik hazırlama ve uygulama süreçlerinde olumlu yönde bir iyileşmenin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğretmenlere, öğrencide düşüncenin oluşumunu sağlayacak etkinliklerin nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler verilmesi gerektiği söylenebilir.
This study aimed at evaluating the activity preparation and implementation processes of classroom teachers. The study has been designed as an action research and qualitative and quantitative data collection techniques were used. The study group consists of nine classroom teachers working in a private school. As sampling type, purposeful sampling has been selected. As data collection tools, interview, observation and survey methods were used. Data obtained from the interviews and observations were subject to content analysis; the descriptive statistics of data obtained from the surveys were prepared and paired samples t test and pretest as well as posttest results were displayed. As a result of the implementation of the action plan, an improvement was detected in the activity preparation and implementation processes.It is possible to say that teachers should be given trainings on how to conduct activities that would create thinking in the student.

Description

Keywords

Etkinlik Temelli Öğretim, Sınıf Öğretmeni, İşbirliği, Eylem Araştırması, Activity Based Teaching, Classroom Teacher, Cooperation, ActionResearch

Citation