Publication:
İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkmanın Etik Liderlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Üstlendiği Rol

No Thumbnail Available
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın amacı, işyerinde mizah yoluyla başa çıkma becerilerinin, etikliderlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide üstlendiği rolü incelemektir. Çalışma, iş yaşamındaki bir takım güçlüklerin aşılmasında mizahın rolünün anlaşılması bakımından önemlidir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çalışan 192 kişi oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular, etik liderlik ile işten ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yapılan hiyerarşik regresyon analizlerinin sonuçları iseişyerinde mizah yoluyla başa çıkma eğiliminin, etik liderlik ile işten ayrılmaniyeti arasındaki ilişkide düzenleyici rol üstlendiğini ortaya koymuştur. Etik liderliğin yüksek olduğu durumlarda, iş yerinde mizah yoluyla başa çıkmabecerilerinin işten ayrılma niyetinde bir fark yaratmadığı, ancak etik liderliğindüşük olduğu durumlarda, çalışanların işyerinde mizah yoluyla başa çıkma becerileri arttıkça, işten ayrılma niyetlerinin azaldığı tespit edilmiştir.


The aim of this study is to examine the role of occupational humorous coping skills of employees in relation between ethical leadership and turnover intentions. The study is important for understanding the role of humor in overcoming a number of challenges in workplace. The sample of the study consisted of 192 people working in the service sector in Istanbul. Findings showed that there is a negative relation between ethical leadership and turnover intention. According to the results of hierarchical regression analyzes, occupational humorous coping moderates the relation between ethical leadership and turnover intention. Where ethical leadership is high, occupational humorous coping skills does not reduce the turnover intentions of employees, but where ethical leadership is low, as the employees’ humorous coping skills increase, their turnover intentions are reduced.

Description
Keywords
Etik Liderlik , İşten Ayrılma Niyeti , İşyerinde Mizah Yoluyla Başa Çıkma
Citation
OKTUĞ B (2019). İŞYERİNDE MİZAH YOLUYLA BAŞA ÇIKMANIN ETİK LİDERLİK İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÜSTLENDİĞİ ROL. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 401 - 419.