Publication:
Sağlık Sektöründe Marka Sadakati: Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Sadakati Üzerine Bir Uygulama

Date
2018-10
Authors
Gedikçi Fener, Tuğba
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Tüketici ile marka arasında güçlü bir bağ kurmak markanın varlığını sürdürebilmesinde kritik bir roloynamaktadır. Bu nedenle; tüketicilerin bir markayı düzenli olarak satın almak için gösterdikleri bilinçli veya bilinçsiz niyet veya davranışlar, daha önceden satın alıp denedikleri bir markayı satın almayı sürdürme eğilimleri ya da belirli bir süre içinde bir ürün kategorisi içinde yer alan bir ya da daha çok markaya karşı takındıkları olumlu tutum ve davranış tepkisi olarak tanımlanabilen marka sadakati; basit bir "tekrar eden satın alma davranışı"nın çok ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Rakip isletmelerin uyguladıkları iskonto ve indirimlerden, reklam kampanyalarından ve bunun. gibi tutundurma çabalarından etkilenmeyen, satın alma için kesin istek gösteren ve yeni ürün arayışına girmeyen tüketicilerin sadık (bağımlı) müşteri olarak değerlendirildiği bir ortamda bu konudaki çeşitli araştırmalara göre, marka bağımlısı tüketicilerin işletme için bağımlı olmayanlardan dokuz kat daha karlı olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle müşterileri bağımlı müşterilere dönüştürmenin isletmeler için olmazsa olmaz olduğu sonucuna varılabilir. Marka sadakati en fazla gençler ve eğitim düzeyi yüksek tüketici kitleleri arasında görülmektedir. Bu nedenle; araştırmanın evrenini, bir işletmenin marka yaratmadaki başarı ya da başarısızlığını gösteren en önemli müşteri gruplarından biri olan "üniversite gençleri" oluşturmaktadır. Bu çalışmada; vakıf üniversitesi öğrencilerinin sağlık sektöründe faaliyet gösteren markalardaki tercihlerini ve marka sadakatierini ölçmeye yönelik bir uygulama yapılacaktır.
To establish a strong bond between consumers and brands in the brand's continued existence is play ci critica i role. Therefore consumers a brand on a regular basis to buy their conscious or unconscious intentions or behavior, before trying to buy a brand they buy tend to maintain or within a certain period of time a product category in the one or more brand. Competitive businesses implementation of discounts and reductions, publicity campaigns and similar efforts to hold are not affected by the purchase request for the final showand the search for new products does not loyal consumers (addicts) customers are considered to be in an environment on this issue, according to various research, brand addict consumers to their businesses were not dependent lt is stated that nine times more profitable. Therefore, customers become dependent on customers are not for the treatment to the conclusian that there is not. Brand loyalty and I~el of education most young people are seen between high consumer audiences. In this study, the Foundation of university students in operating in the health sectar brand preferences and brand loyalty will be an application to measure.
Description
Keywords
Citation