Publication:
Sınıf Öğretmenlerinin İlkokula Hazırlık Sürecinde Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri

Date
2017-12-08
Authors
Pekdoğan, Serpil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Okul öncesi dönemden ilkokula geçiş süreci, çocuk aile ve öğretmen için heyecanlı ve endişe verici bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul öncesi dönemde gelişimsel ve duygusal olarak başarılı bir süreç atlatan çocuklar, ilkokula daha uyumlu olmakta ve akademik başarıları yüksek olmaktadır. Bu sürecin sağlıklı işlemesi, nitelikli bir okul öncesi eğitimle mümkündür. Okul öncesi eğitimden sonra ilkokula başlayan çocukların başarısını sürdürmesinde sınıf öğretmenleri de çocukların bir takım becerilere sahip olmasının süreci kolaylaştırdığını ve başarının arttığını belirtmektedirler. Bu doğrultuda, çalışmada sınıf öğretmenlerinin ilkokula hazırlık sürecinde okul öncesi eğitimden beklentilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmenleri okul öncesi eğitimden çocukların okula uyum, temel bilgi ve beceri, özbakım becerileri, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve değerler eğitimi konularında beklenti içerisinde olduklarını belirtmişlerdir.
The transition process from preschool to primary school education is both exciting and alarming for the child, parents, and teachers. Children who experience a successful process in terms of development and emotions during their preschool period adapts more easily to primary school and have high academic achievement. Having a healthy transition process depends on a quality preschool education. Primary school teachers express that children’s already possessing certain skills before starting primary school, which is during their preschool education period, facilitate the process and raise the achievement. To this end, this study seeks to dwell on primary school teachers’ expectations regarding preschool education in the preparation process for primary school. The study group consists of 12 primary school teachers working in schools affiliated to Ministry of National Education. Case study research method, one of the qualitative research methods, was employed in the study. The data were collected by semi-structured interviews. The data were analyzed via content analysis method. Based on the results, it is possible to say that primary school teachers expect certain skills from preschool education in terms of adaptation, basic knowledge and skills, self-care skills, preparation for reading and writing, and values education.
Description
Keywords
Okul Öncesi Eğitim, İlkokula Hazırlık, Sınıf Öğretmeni, Çocuklar, Preschool Education, School Readiness, Primary School Teachers, Children
Citation