Publication:
Yeni Türk Ceza Kanunu'nda ilgilinin rızası

Date
2011-12
Authors
Sırma, Özge
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmanın konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ilgilinin rızasına ilişkin düzenlemenin ayrıntılı bir şekilde incelenmesidir. . Bilindiği gibi, ilgilinin rızası kavramı bir hukuka uygunluk nedeni olarak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile ilk kez ceza yasasında yer almış olmakla birlikte, temellerini Roma hukukundan alan bu kavram ceza hukuku öğretisi tarafından bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmekteydi. İlgilinin rızası kavramı; kaynağı, hukuki niteliği, koşulları ve konusu gibi çeşitli noktalarda tartışılmakla birlikte, özellikle ötanazi ve tıbbi müdahaleler gibi konularda pek çok ülke hukukunda tartışılmaya başlanmasıyla önemini arttırmıştır. Birinci bölüm ?Rıza Kavramı, Tarihçe, Karşılaştırmalı Hukukta Rıza? başlığını taşımaktadır. Bu bölümde rızanın hukuka uygunluk nedeni olması bakımından, genel olarak, hukuka aykırılık kavramı, kavramı açıklayan teoriler, hukuka özel aykırılık ve hukuka uygunluk nedenlerine yer verilmiştir. İlk bölümde ayrıca rıza kavramının tanımı ve hukuki niteliği Türk ve Alman öğretilerinde yer alan görüşlere değinilerek açıklanmıştır. Bölümde ayrıca rıza kavramının tarihçesine değinilmiştir. İkinci bölüm ? Yeni Türk Ceza Kanunu'nda İlgilinin Rızası? başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, genel olarak TCK'da yer alan ilgilinin rızası hükmü ele alındıktan sonra; rızanın koşulları Türk ve Alman öğretisi dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bu bölümde ayrıca rızanın konusu kavramı ele alınarak, Türk ve Dünya ceza hukuku öğretileri ile konunun uygulama alanına yer verilmiştir. Bu kısımda yargı kararları da dikkate alınarak rızanın geçerlilik koşullarına değinilmiştir.

Description
The subject of this study is the detailed analysis of the regulation on consent as covered in the Turkish Criminal Code numbered 5237. As is known, the notion of consent as a legality, is included in the criminal law for the first time with the Turkish Criminal Code numbered 5237, although this concept, based on Roman law, has been accepted as a reason for legality in the doctrine of criminal law. The notion of consent, although debated on various points such as its source, legal attributes, clauses and scope, has been gaining importance while being discussed in the laws of many countries, in particular as it relates to such matters as euthanasia and medical intervention. The first section is titled ?The Notion of Consent, History, Consent in Comparative Law?. In this section, in respect to the legality of consent, a general layout of the concept of illegality, theories explaining this consept, contrariety specific to law, and causes of legality are included. In the first part also the definition of the notion of consent and its legality is explained in referrence to the Turkish and German legal doctrines. The section also outlines the history of the notion of consent. The second section carries the title ?Consent in the New Turkish Criminal Code?. In this section, following the discussion of consent provision in the TCC generally, the conditions of consent is evaluated in accordance with Turkish and German doctrines. In addition, this section outlines the subject of consent, discussing Turkish and international criminal law principles and the field of application on this subject. This section also explains the conditions for the validity of consent, focusing on court decisions. Lastly, in this section, using the systematic of the new TCC, the areas where consent is generally discussed and recognized are analysed, in line with court decisions and the opinions in the doctrine.
Keywords
Rıza , Consent , Türk Ceza Hukuku , Turkish criminal law , Türk Ceza Kanunu , Turkish Penal Code
Citation