Publication:
Kayıt dışı ekonomi ve Türkiye'de vergi haritası projesi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11
Authors
Altın, Eren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Ülkelerin en önemli gelir kaynağını vergiler oluşturmaktadır ve bu vergilerin adaletli bir şekilde halktan toplanması vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma gibi birey davranışlarını etkilemektedir. Bu yüzden kayıt dışı ekonomi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ekonominin içinde önemli bir etken olmaktadır. Uluslararası alanda, kayıt dışı ekonomi rakamları iç ve dış piyasalarda ülkenin yatırım yapılabilirliğini ve kredi derecelendirmelerini ölçmede önemli bir göstergedir. Bu gösterge ülkeye yabancı sermaye girişinde temsil etmektedir. Bu yüksek lisans tezinde Türkiye'de ki ve Dünya'daki kayıt dışı ekonomi rakamlarının değerlendirilmesi yapılacak, ülkenin kayıt dışı ekonomi rakamlarının sektörel bazda değerlendirilecek, vergi denetim teknikleri ve kayıt dışı ekonomiyi önlenmesi için Maliye Bakanlığı bünyesinde alınması gereken önlemler değerlendirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi için vergi haritası projesi ile çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır. Çözüm önerisi olan proje, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve gayrimenkul sermaye iratlarında kayıt dışılığın önünce geçilmesi ve vergi denetim elemanlarının inceleme ve denetimlerini daha etkin hale getirilmesi için mevcut mevzuatın eksikleri değerlendirecek ve daha etkin denetimlerin yapılması için teknik gereksinimlerine ilişkin çözüm önerisi sunulacaktır. Anahtar Sözcükler: Vergi, Kayıt dışı Ekonomi, Vergi Denetimi, Uluslararası Denetim


Taxes constitute the most important income source of countries and taxes collected from the public in fair manner affect tax evasion and tax avoidance in an individual behavior. Therefore, the informal economy is being an important factor for both developed and developing countries' economies. In the international arena, the informal economy ratios are an indicator to evaluate the internal and external markets for feasibility of investment and credit rating of the country. And also this indicator is represented for the entry of foreign capital property bears. This master thesis figures to be assessed the informal economy in Turkey and in the world, Turkey's informal economy figures on a sectorial basis, a tax audit techniques and the informal economy for the prevention of the Ministry of Finance on the measures to be taken will be evaluated and informality, and also the tax map project to be presented with solutions. The map project will represent proposed solutions for the informality of income taxes, corporation taxes, real estate capital revenues; for the activation of proper tax auditors, proper techniques for review and investigations of shortcomings of existing legislations. Key Words : Tax, Shadow Economy, Turkey Underground Economy, International Analysis of Tax

Description
Keywords
Ekonomi , Economics
Citation