Publication:
Yargı Kararlarının İdarece Uygulanmaması Durumuna Fransız Hukukunda Getirilen Çözüm: Yargısal Emir

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Seyhan, Serkan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Hukuk devleti ilkesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olmanın öncelikli şartlarındandır. Hukuk devleti ilkesinin varlığından bahsedilebilmesi için belli başlı gereklerin yerine getirilmiş olması zorunludur. Bu gereklerden birisi de idarenin yargısal denetimi ve yargı makamlarınca alınan kararların gereklerinin idare tarafından süratle yerine getirilmesinin sağlanması ihtiyacıdır. Çalışmada bu bağlamda idari yargı kararlarının uygulanmaması durumuna Fransız Hukukunda getirilen bir çözüm olarak yargısal emir kurumu tarihsel evrimi ile birlikte ele alınacak ve bu kurumun Türk Hukukunda ne denli karşılık bulduğu üzerinde durulacaktır.


The state of law principe is one of the most important principes that a democratic and modern state has to have. For refer to this principe, there are some prior conditions to achieve. One of them is judicial review of administration and to ensure execution of judicial decisions by administraiton as quick as possible. Within this context in the present study, as a solution to the problem of failure to perform judicial decisions by administration, judicial injunciton and it’s reflection in Turkish law are dwelled on.

Description
Keywords
İdari işlem , İdari Yargı Kararı , Yargısal Emir , Référé Usulü , Conseil d’Etat , Administrative Act , Decision of Administrative Justice , Judicial Injunciton , Référé Procedure , Conseil d’Etat
Citation