Publication:
Meslek öğretmenlerinde mesleki doyumun yordayıcıları olarak örgütsel bağlılık ve yaratıcılık

Date
2021
Authors
Ettin, Ferhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu araştırmada meslek öğretmenlerinin mesleki doyumlarının yordayıcıları olarak örgütsel bağlılık ve yaratıcılık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma deseni olarak nicel araştırma desenlerinden olan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırma 199 gönüllü meslek öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan meslek öğretmenlerine veri toplama amacı ile "Kişisel Bilgi Formu", "Mesleki Doyum Ölçeği", "Örgütsel Bağlılık Ölçeği", "Kendini Nasıl Tarif Edersin Ölçeği" ve "Tutumlar ve Değerler Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; betimsel, Pearson korelasyon, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve basit ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır.Araştırma sonucunda mesleki öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarının ve yaratıcılıklarının mesleki doyumlarının anlamlı yordayıcıları olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Örgütsel bağlılık ile mesleki doyum arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Mesleki doyum ile yaratıcılık arasında düşük düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Meslek öğretmeni, mesleki doyum, örgütsel bağlılık, yaratıcılık


In this study, it was aimed to examine the organizational commitment and creativity levels of vocational teachers as predictors of their professional satisfaction. The relational survey model, which is one of the quantitative research designs, was used. In the research, the particpants were 199 volunteer vocatinal teachers working in the educational institutions affiliated to the Ministry of Turkish National Education in Istanbul in the 2020-2021 academic year. The data were collected with Personal Information Form, Vocational Satisfaction Scale, Organizational Commitment Scale, How to Describe Yourself Scale, and Attitudes and Values Scale. For the analysis of the obtained data; descriptive, Pearson correlation, independent groups t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and simple and multiple regression analyzes were used.It was found that the organizational commitment and creativity of vocational teachers are significant predictors of their professional satisfaction. A low, positive and statistically significant relationship was found between organizational commitment and professional satisfaction. A low, positive and statistically significant relationship was found between professional satisfaction and creativity.Keywords: Vocational teacher, professional satisfaction, organizational commitment, creativite

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Education and Training
Citation