Publication:
4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bütçe kanunlarına dayalı olarak yürütülen kamu borç yönetimi yaklaşımının karşılaştırılması

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Çetin, Mehmet

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Kamu açıklarının oluşturduğu yüksek borç stoku ülkemizin en büyük problemlerinden birisi olmuştur. Bu problemin temelinde borçlanma işlemlerini düzenleyen yasaların finansal piyasalarda yaşanan değişime ayak uyduramaması yatmaktadır. Borç yönetiminden sorumlu olan Hazine yer ve zaman bakımından nakit dengesini sağlama gibi geleneksel fonksiyonlarına ek olarak ekonomik istikrarı sağlama ve ekonomiyi düzenleme gibi çağdaş fonksiyonlar üstlenmiştir. Hazine'nin yükümlülüklerinin artmasına rağmen 2002 yılına kadar borç yönetime ilişkin yasal altyapı bütçe kanunlarına konulan birkaç madde ile sınırlı kalmıştır. Bu durum değişen dünyada finansal gelişmeleri takip etmek ve oluşan yeni riskler için yeni borç yönetim tekniklerini uygulama konusunda borç yönetiminin elini güçlendirecek yasal düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kamu borç yönetiminde yasal anlamda dağınıklığı gidermiş, getirdiği mali disiplin ile borç yükünde ve faiz oranlarında düşüşler, borç vade yapılarında uzama, para ve maliye politikaları arasında koordinasyon ve işbirliği, borç yönetiminde şeffaflık sağlamıştır. Bu çalışmamızda kanunun borç yönetiminde yaptığı yapısal değişimin bütçe kanunlarına dayalı olarak yürütülen kamu borç yönetimi yaklaşımı ile karşılaştırması yapılarak 1990-2002 ile 2003-2015 dönemlerine ilişkin kamu borç göstergelerindeki iyileşmelere sağladığı katkının; borç yükü, borç servisi oranı, borç vade yapıları, borç faiz oranları, dış borç rasyoları gibi kamu borç göstergeleri üzerinden karşılaştırmalı analizi yapılarak gösterilmesi amaçlanmaktadır.
The high debt stock created by public deficits has been one of the biggest problems of our country. The basis of this problem lies in the fact that the laws regulating borrowing transactions cannot keep up with the changes experienced in the financial markets. The Treasury, which is responsible for debt management, undertook modern functions such as ensuring economic stability and regulating the economy, in addition to its traditional functions such as providing cash balance in terms of location and time. Despite the increase in the Treasury's obligations, the legal infrastructure for debt management until 2002, a few items placed on budget laws, has been limited to the laws and arbitration laws for the adoption of international agreements. This has led to the need to adopt legislation to strengthen the hand of debt management in implementing new debt management techniques for new financial risks in the changing world. Law No. 4749 on Public Finance and Debt Management in the public debt management has resolved the legal confusion, financial discipline, debt burden and interest rate decreases, extension of debt maturity structures, coordination and cooperation between monetary and fiscal policies, and transparency in debt management. In this study, by comparing the structural change of the law in debt management with the public debt management approach carried out based on budget laws, the contribution of the improvement to the public debt indicators for the periods of 1990-2002 and 2003-2015; It is aimed to make comparative analysis on public debt indicators such as debt burden, debt service ratio, debt maturity structures, debt interest rates, external debt ratios. Key words: Public finance, debt managemet, financial discipline, interest rate

Description

Keywords

Citation