Publication:
Hospital Selection Factors For Private Doctors Concerning Their Surgery Operations Services: An Application Of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türk Kooperatifçilik Kurumu
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
The Doctors, who work in their own private clinic, cooperate with hospitals to perform specific surgeryoperations. In the healthcare sector the competition among health institutions is increasing. Therefore, theselection of an appropriate hospital is an important decision problem for the private doctors. There is somedecision criterias used among private doctors to choose the hospitals to conduct medical operations (suchas surgery, delivery) for their patients are addressed within the context of ServQual service qualitydimensions. Besides, by using a Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) application, an examination ofthree hospitals in the Izmir province has been performed. This study has addressed the external stakeholderhospital choices of businesses that provide private clinic services before the Covid-19 Pandemic (before2020). As a result, the FAHP method was used in the final three hospitals. Private Doctors’ hospital choiceswere compared using the ServQual service quality dimensions, which included 10 different service qualityaspects.
Özel muayenehane hekimlerinin bazı operasyonlarını gerçekleştirmek için hastanelerle iş birliğine girmektedir. Hastanelerin dış hekim olarak adlandırdıkları uzman hekimlerin rekabetin arttığı sağlık sektörü içerisinde hastalarının tıbbi işlemlerini (ameliyat, doğum vb.) gerçekleştirmek için faydalandıkları hastaneleri seçerken kullandıkları seçim kriterleri ServQual hizmet kalitesi boyutları çerçevesince ele alınmış ve Bulanık bir AHP uygulaması gerçekleştirilerek İzmir ilinde yer alan 3 hastane için bir genel cerrahi kliniği açısından araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Covid-19 Pandemisi öncesinde (2020 yılı öncesi) özel muayenehane hizmeti veren işletmelerin dış paydaş hastane seçimleri üzerinde ele alınmıştır. Sonuç olarak nihai 3 hastane özelinde Bulanık AHP metodu uygulanarak dış hekim hastane seçimleri ServQual hizmet kalitesi boyutları çerçevesinde 10 ayrı hizmet kalitesi ifadesi dikkate alınarak karşılaştırılmıştır.
Description
Keywords
Service Marketing, Service Systems, Service Quality, ServQual, Clinic Services, Private Doctors' Choice of Hospital, Logistics in Health Services, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)
Citation
ERGENÇ E, KIRBAÇ G (2021). Hospital Selection Factors For Private Doctors Concerning Their Surgery Operations Services: An Application Of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 56(3), 1374 - 1397. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1568