Publication:
Ar-Ge Performans Öncülleri Olarak Takim Algisi Ve Öğrenme Yönelimi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Cebeci, Coşkun
Kamaşak, Rıfat
Soyaltın, Tuğçe Ezgi

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Amaç- Bu araştırmanın amacı takım algısı ve öğrenme yöneliminin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin performansına olan etkilerinin incelenmesidir. Yöntem- Türkiye’de Ar-Ge merkezi belgesine sahip farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 407 kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Takım algısı ve öğrenme yönelimi boyutlarının Ar-Ge performans değişkenleri arasındaki ilişkilerin teorik olarak uygunluğu doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenirken, değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için regresyon analizleri kullanılmıştır. Bulgular- Takım algısı ve öğrenme yönelimi ile Ar-Ge proje performansı arasında ayrı ayrı istatistiki olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunurken, öğrenme yönelimi ve takım algısının birlikte hareket etmesi halinde Ar-Ge proje başarısındaki değişime ait açıklayıcılığın arttığı görülmüştür. Sonuç- İşletmelerin özellikle yönetici ve liderler vasıtası ile takım çalışmasını desteklemeleri yanında yetkilendirme, daha geniş iş yapıları ve iş tasarımları yoluyla çalışanlarını sürekli öğrenmeye teşvik etmeleri, Ar-Ge proje performansının arttırılması yolunda önemli uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde takım etkinliği ve bireylerin öğrenme yönelimleri gibi faktörlerin Ar-Ge performansına olan etkilerinden bahsedilirken bu ilişkiyi ölçen ampirik araştırma sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Araştırma bulgularının bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Purpose- The purpose of this research is to investigate the impact of team perception and learning orientation on firms’ research and development performance. Methodology- The data which were collected by a survey from 407 people working in the R&D departments of firms which operate across various industries in Turkey, were analysed. While the theoretical adequacy of the relationships between variables were tested by confirmatory factor analysis, the impact of team perception and learning orientation on R&D performance was examined by regression analysis. Findings- The study found significant and positive impact of both team perception and learning orientation on firms’ R&D performance. When team perception and learning orientation were regressed on R&D performance together, a stronger link between dependent variables and R&D performance was observed. Conclusion- Strong support from top management for team-based work and encouragement for continuous learning through HR policies, empowerment and job enlargement were suggested. The study provided empirical evidence about the predictors of R&D and innovation performance which is scant in the extant literature.

Description

Keywords

Takım algısı, Öğrenme yönelimi, Ar-Ge performansı, Doğrulayıcı faktör analizi, Regresyon analizi, Team perception, Learning orientation, R&D performance, Confirmatory factor analysis, Regression analysis

Citation