Publication:
Yapısal güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirmenin ara değişken rolü: öğretmenler üzerinde bir çalışma

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-07

Authors

Odabaş, İpek

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü / Psikoloji Anabilim Dalı / Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Bilim Dalı

Research Projects

Organizational Units

Journal Issue

Abstract

Bu çalışma, öğretmenlerin çalıştıkları ortamlardaki yapısal güçlendirme kaynakları ile örgüte bağlılıkları arasındaki ilişkiyi ve psikolojik güçlendirmenin bu ilişkideki ara değişken rolünü irdelemek amacıyla yapılmıştır. Bu tez çalışmasında kullanılan veriler İstanbul Avrupa Yakasında bir semtte bulunan, özel ve devlet okullarında çalışan öğretmenlerden elde edilmiştir. Anketler, 1 ile 12. sınıf seviyeleri arasında derslere giren toplam 140 öğretmene uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, yapısal güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişki olduğunu ama bu ilişkide psikolojik güçlendirmenin ara değişken rolü oynamadığını göstermiştir. Değişkenlerin alt boyutları arasında da ara değişken bulunmamıştır. Araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri, medeni durumları, kurumdaki çalışma süreleri ve çalıştıkları okul türlerine göre örgütsel bağlılıklarının değiştiği görülmüştür. Erkeklerin kadınlara, evlilerin bekârlara, 10 yıl ve üzeri çalışanların 0-5 yıl arası kıdeme sahip çalışanlara ve özel okulda çalışan öğretmenlerin devlet okulunda çalışan meslektaşlarına nazaran örgütsel bağlılık puanları daha yüksek çıkmıştır. Evlilerin, örgütsel bağlılıklarının yüksek olması gibi yapısal güçlendirme puanları da bekârlara kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Psikolojik güçlendirme açısından ise özel okulda çalışan öğretmenlerin ortalamalarının devlet okulunda çalışan öğretmenlere kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.Çalışma eğitim sektöründe "güçlendirme" kavramlarından faydalanılması gerektiğine vurgu yapmaktadır.
This study examine the relationship between teachers structural empowerment in their working environment with commitment to their organization and to find out the role of psychological empowerment as an mediating variables . The data used in this study have been achieved from private and public school teachers that located on the European side of Istanbul. This survey was implemented to 140 teachers working in public and private schools, teaching grade level from 1 to 12. Research results showed that there is a relationship between structural empowerment and organizational commitment however psychological empowerment does not act as an mediating variable. Also in this study, it is seen that their organizational commitment changed by teachers' gender, marital status, length of employment at institutions and schools. Men, married individuals, 10 years and older employees and women teachers working in private schools has significantly higher organizational commitment scores compared to singles, employment of less than 10 years and public school teachers. In terms of psychological empowerment, it is seen that teachers working in private schools have higher average scores than compared to teachers working in public schools The importance of empowerment in schools is discussed based on research.

Description

Keywords

Psikoloji, Psychology

Citation