Publication:
Öğretmen özerkliği ve örgütsel mutluluk arasındaki ilişki

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Pazar, Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Özerklik, öğretmenlerin ve eğitimcilerin önem verdiği konulardan biri olarak görülebilir. Öğretmenlerin belirli bir eğitim öğretim programına bağlı kalmamaları, öğrencilerin seviyelerine göre dersi planlamaları, öğrencilerin seviyelerine göre ölçme ve değerlendirme sağlamaları, ders materyalleri hazırlamaları özerklik davranışlarını ortaya çıkaracaktır. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin özerklik davranışları ile örgütsel mutlulukları arasında bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koyarken iki kavram arasında anlamlı bir ilişkinin saptanması halinde bu anlamlı ilişkinin yorumlanması olacaktır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak Öğretmen Özerkliği Ölçeği, Örgütsel Mutluluk Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu tercih edilmiştir. Yapılan araştırmada bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen özerklik davranışlarının cinsiyet, yaş, branş, toplam kıdem ve mevcut okuldaki kıdem değişkenlerine göre farklılaştığı görülürken medeni durum değişkenine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Örgütsel mutluluk düzeylerinin de cinsiyet, yaş, branş, toplam kıdem ve mevcut okuldaki kıdem değişkenlerine göre farklılaştığı görülürken medeni durum değişkenine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin özerklik davranışları ile örgütsel mutluluk düzeyleri arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle öğretmen özerklik davranışlarının örgütsel mutluluğu anlamlı şekilde yordadığı belirlenmiştir. Özerk davranışlar sergileyen öğretmenlerin çalıştıkları kurumlardaki mutluluk düzeyleri daha yüksektir yorumu yapılabilir.


Autonomy can be seen as one of the issues that teachers and educators attach great importance to. The fact that teachers do not adhere to a certain education program, plan the lessons and provide measurement and evaluation according to the level of the students and prepare the course materials will reveal the autonomy behaviours. The aim of this research is to reveal whether there is a relationship between teachers' autonomy and their organizational happiness level and to interpret this meaningful relationship if a significant relationship is detected between the two concepts. Correlational survey model was used in the research. Teachers Autonomy Scale, Organizational Happiness Scale and Demographic Information Form were preferred as data collection tool. Unpaired t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Pearson correlation analysis and multiple regression analysis were used in the research. As a result of the research, it was seen that while teacher autonomy behaviours differed according to gender, age, field of study, total seniority and seniority at the current school, it did not differ according to the marital status varible. While it was observed that organizational happiness level also differed according to the variables of gender, age, field of study, total seniority and seniority at the current school, it was determined that they did not differ according to the marital status varible. It was determined that there is a relationship between teachers' autonomy and their organizational happiness level. Based on the findings, it was determined that teacher autonomy behaviours predicted organizational happines significantly. It can be interpreted that teachers who show autonomous behaviours have higher level of happiness in the institutions they work.

Description
Keywords
Eğitim ve Öğretim , Mesleki özerklik , Örgütsel mutluluk , Öğretmenlik , Education and Training , Professional autonomy , Organizational happiness , Teaching
Citation