Publication:
A Construction Design Experience in Emergency Distance Education: Detail Patterns

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ahmet Fidan
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Systematic thinking in construction design provides guidance for architecture students, especially in establishing cause-effect relationships between the concepts of function, constructability, and visual effect. The act of detailing requires a systematic organization in which the inputs and outputs of the consecutive actions following the conceptual design are clearly revealed. It is observed that systematic approaches in the constructiondue to design field are limited in quantity and quality as a consequence of the studies on the literature and applications in the field of education. Therefore, a case study aimed at investigating the effects of systematic thinking construction design education was conducted. The "detail patterns" approach in architectural education constitutes the starting point of this study. In this context, within the scope of the "Construction Design" course planned for students who are interested in architectural technology, alternative approaches to systematic detailing and bringing together the sub-systems that make up the building system were emphasized. For the implication of systematic and holistic thinking in construction design practice, it has been focused on “detail patterns” approach, which includes the basic principles of detailing in Edward Allen's book entitled “Architectural Detailing: Function, Constructability, Aesthetics”. The Construction Design course covered in this study was conducted entirely in emergency distance education conditions during the 2020-2021 Spring semester. All meetings, discussions and submissions have been made whitin digital format in the limits of the distance education platform used. The "Designing Modules for Learning" model was used as the primary method for developing the course the structure . The target and learning outcomes of the course were determined, and the detail patterns approach was transformed into a 14-week lesson plan. For assessment, both student achievement evaluation and course evaluation criteria were determined with the constructional aligning approach according to the learning outcomes. Evaluations were scored by the researchers with a 5-unit Likert scale. It has been determined that positive results have been obtained in the students' ability to assess the building as a whole, to develop knowledge in the field of construction design, to use the theoretical and practical knowledge on architectural detailing process, to solve the problems encountered by using systematic methods and to think interdisciplinary in problem solving and practice.
Yapım tasarımında sistematik düşünme özellikle işlev, yapılabilirlik ve görsel etki kavramları arasında neden-sonuç ilişkileri kurmada mimarlık öğrencilerine rehberlik eder. Artan teknolojik gelişmelerin etkisiyle geride kalan “deneme-yanılma” yaklaşımının yerini alan sistematik tasarım ve üretim modeli, mimarlık alanına yapılandırılmış bir yapım tasarımı anlayışını kazandırmıştır. Detaylandırma eylemi, kavramsal tasarımı takip eden ardışık eylemlerin girdi ve çıktılarının açıkça ortaya konduğu sistematik bir organizasyon gerektirir. Literatüre ve eğitim alanındaki uygulamalara yönelik araştırmalar sonucunda yapım tasarımı alanına yönelik sistematik yaklaşımların kısıtlı nicelik ve nitelikte olduğu görülmüştür. Bu sebeple, sistematik düşüncenin eğitimdeki etkilerini araştırmaya yönelik bir alan çalışması hedeflenmiştir. Mimarlık eğitiminde öğrenmeyi destekleyici bir yaklaşım olarak "detay örüntüleri" bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, mimari teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için planlanan “Yapım Tasarımı” dersi kapsamında, sistematik detaylandırma ve yapı sistemini oluşturan alt sistemlerin bir araya getirilmesine yönelik alternatif yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Sistematik ve bütüncül düşünmeyi yapım tasarımı pratiği içinde yerleşik hale getirebilmek amacıyla Edward Allen'ın “Architectural Detailing: Function, Constructability, Aesthetics” adlı kitabında detaylandırmanın temel ilkelerini içeren “detay örüntüleri” yaklaşımına odaklanılmıştır. Bu çalışmada ele alınan “Yapım Tasarımı” dersi, 2020-2021 Bahar dönemi kapsamında tamamen acil uzaktan eğitim koşullarında yürütülmüştür. Tüm toplantı, tartışma ve sunumlar kullanılan uzaktan eğitim platformunun sınırları dâhilinde dijital formatta yapılmıştır. Dersin strüktürünü geliştirmede ana yöntem olarak "Öğrenme Modülleri Tasarlama" modeli kullanılmıştır. Dersin hedef ve kazanımları belirlenmiş, detay örüntüleri yaklaşımı 14 haftalık ders planına dönüştürülmüştür. Değerlendirme için, öğrenme çıktılarına göre yapısal hizalama yaklaşımı ile hem öğrenci başarı değerlendirmesi hem de ders değerlendirme ölçütleri belirlenmiştir. Değerlendirmeler araştırmacılar tarafından 5'li Likert ölçeği ile puanlanmıştır. Ayrıca değerlendirme sürecinde araştırmacıların sınıf içi gözlemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yapıyı bir bütün olarak değerlendirebilmelerinde, yapım tasarımı alanında bilgi ve beceri geliştirmelerinde, mimari detaylandırma sürecine ilişkin teorik ve pratik bilgileri kullanabilmelerinde, problem çözme ve uygulamada disiplinlerarası düşünebilme ve sistematik yöntemler kullanabilmelerinde olumlu sonuçlar elde edildiği belirlenmiştir.
Description
Keywords
Architectural Education, Construction Design, Detail Patterns, Covid-19, Emergency Distance Education
Citation
Kızılyaprak H, OSKAY B (2022). A Construction Design Experience in Emergency Distance Education: Detail Patterns. Kent Akademisi (Online), 15(D.Ü. 2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu Özel Sayısı), 36 - 52. 10.35674/kent.1013698