Publication:
Mersin geleneksel konut mimarisinin ekolojik yönden incelenmesi

No Thumbnail Available
Date
2014-07
Authors
Gündoğdu, Ebubekir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışma; 19.yüzyılda Akdeniz'de bir liman kasabasıyken, hızla büyüyüp gelişerek, metropole dönüşen Mersin kentindeki geleneksel konut mimarisinin ekolojik yönden incelenmesini kapsamaktadır. Teknolojik gelişmeler ve hızla artan yapılar enerji kullanımındaki artışlara, doğal kaynakların tükenmesine ve çevrenin zarar görmesine sebep olmaktadır. Ekolojik mimarlık bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu yüzden çalışmanın kuramsal kısmında; çevre, ekoloji ve ekolojik mimarlık kavramları irdelenmiştir. Alan çalışmasında yer olarak Mersin ili seçilmiş ve ilin kent tarihi, coğrafi konumu, iklim özellikleri, sosyo-kültürel durumu ve doğal kaynakları anlatılmıştır. Alandan seçilen örnek geleneksel evlerle ilgili sayısal veriler ve objektif sonuçlar elde etmek için ekolojik tasarım kriterleri dikkate alınarak fişler oluşturulmuştur. Kentin merkezinde bulunan kentsel sit alanındaki 30 yapı hazırlanan fişler doğrultusunda incelenerek, yapıların ekolojik yönden durumları ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgular tablo ve grafiklerle anlatılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, Mersin geleneksel konut yapılarının ekolojik yönden durumlarını ortaya koymakta ve Mersin'de yapılacak yeni tasarımlara ışık tutacak niteliktedir.
The study includes to examine traditional house architecture in Mersin in terms of ecological aspects. When Mersin is a harbour town in 19. Century, today it turns a metropole. Technological developments and rapidly growing house structure cause increasing the energy used, consuming natural resources and damaging environment. The ecological architecture is a concept which is developed in order to solve these problems. So environment, ecology and ecological architecture are investigated in this study. Mersin is chosen for the field work. The history of Mersin, geographical position, climate, social-culturel situation and natural resources are explained. The specific documents are formed in order to get the digital and objectives datas from model traditional structures. The study investigates thirty houses in urban conservation areas in terms of ecological aspects. These houses are investigated with the help of the specific documents which are prepared before the study. These specific documents are formed with the references which are related to ecological design criterias. The results are showed with the charts and diagrams. Finally, the study reveals ecological aspects of the traditional house architecture in Mersin and refers to new structure.
Description
Keywords
Mimarlık, Architecture
Citation